Historia 4º ESO
(H. Contemp.)

Mediante a creación do curso preténdese adquirir un coñecemento básico dos aspectos máis salientables da Historia do mundo contemporáneo