A CONTAMINACIÓNOs expertos están dacordo en que os humanos exercemos un impacto directo sobre o cambio no medio ambiente. Somos culpables e ao mesmo tempo víctimas do preocupante estado actual do noso planeta. Ante esta situación, o primeiro paso que debemos dar é o de respetar o noso entorno máis inmediato.

Para profundizar no tema e poder contestar as preguntas podedes buscar información seguindo os enlaces incluidos a continuación:

http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Temario.html

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/

Responde ás seguintes preguntas:

  1. Indica algúns efectos dos contaminantes tóxicos. Que entendemos por sinerxía?

  2. Cal é a diferencia entre contaminantes primarios e secundarios?

  3. Cal é a procedencia da contaminación atmosférica?

  4. Cita os principais contaminantes atmosféricos.

  5. Concepto de smog e tipos.

  6. Danos producidos por a deposición ácida e a sua situación actual en Europa.

  7. Variacións históricas do clima e efecto invernadero.

  8. Relacición entre o ozono e os CFCs.

  9. Concepto de eutrofización e importancia da depuración de augas residuais.

  10. Explica brevemente en que difiere unha EDAR dunha ETAP en canto os seus procesos de tratamento da auga.