Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2018/19

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Brage Tenreiro, Marta

- Canay Barreiros, María del Carmen

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández Peteira, Jose Luis

 

 

 - García Ferreiro, Jesús Antonio

-García Rumbo, Paula

- García Puertas, Ana

-Gil Labrador, Manuel

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

-Martínez da Conceiçao, Patricia

-Martínez Graña, Rebeca Mª

- Martínez Vilar, Mª Jesús

-Montero Martínez, Alberto

-Mira Suárez, Xulia

-Pereira Navaza, Ana

- Pérez Seijo, Mª Elena
- Raña García, Mª Carmen

-Ríos Suárez, Ignacio

 - Rivas Santos Marta

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

- Sández Martínez, Fernanda

-Santamariña Pereira, Rebeca

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

-Tojo Villanueva, Inmaculada

- Torres Anido, José Manuel

-Varela Caeiro, Elisa

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

- Villanueva García-Peñuela, Balbina María

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso
Subdirectora: Rosa Deus Martínez
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas
Adxunta a xef. estudos: Anxos Romeo Barreiro

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Atienza Longueira, Nahír (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- García Amil, Carmen María (Conserxería)
- Pena Mariño, Silvia María (Conserxería)
- Veiga Tojeiro, Ana María (Conserxería)

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA
 Rebeca Santamariña Pereira

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: Rosa Deus Martínez
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2018/19
Membros
Departamento
- Borrego Laso, Angeles
- Carballeira Martínez, Magdalena
- Deus Martínez, Rosa.
- García Ferreiro, Jesús
- García Puertas, Ana
- Seijas Cascallar, Beatriz
- Tenreiro Beceiro, Carolina
- Deus Martínez, Rosa
- Torres Anido, José Manuel
- Villanueva García-Peñuela, Balbina
- Martínez Vilar, Mª Jesús
- Gil Labrador, Manuel
- Fernández Peterira, José Luis
- Rivas Santos, Marta
- Sández Martínez, Fernanda
- González Santiso, Pablo
- Diéguez González, Luísa
- Saez Abuín, Elisa
- Bello Catoira, Mª Jesús
- Vicente Rodríguez, Francisco
- Vázquez Pernas, Ana
- Correira Caballero, Mª Irene
Clásicas
Orientación
Actividades Complementarias e Extraescolares
Debuxo
Relixión
Pedagoxía Terapéutica
Francés
Xeografía e historia
Educación física
Física-química
Bioloxía-xeoloxía
Filosofía
Música
Inglés
Matemáticas
Director
Lingua galega
Economía
Lingua castelá
Tecnoloxía
Xefa de Estudos
Dinamización Lingüística
   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2018/19
Departamento
Xefe/a

Bioloxía-xeoloxía
Clásicas
Debuxo
Economía
Educación física
Filosofía
Física-química
Francés
Lingua galega
Inglés

Lingua castelá
Matemáticas

Música
Orientación
Relixión
Tecnoloxía
Xeografía e historia
Dinamización Lingüística

Martínez Vilar, María Jesús
Borrego Laso, Angeles
García Ferreiro, Jesús
Sáez Abuín, Elisa
Torres Anido, José Manuel
Porta Alvarez, Angel
Villanueva García-Peñuela, Balbina
Tenreiro Beceiro, Carolina
Dieguez González, Luísa
Rivas Santos, Marta

Bello Catoira, Mª Jesús
Sández Martínez, Fernanda

Fernández Peteira, José Luis
Carballeira Martínez, Magdalena
García Puertas, Ana
Vicente Rodríguez, Francisco
Casal Fernández Eva
Correira Caballero, Mª Irene

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2018/19

1º A ESO: Jesús García Ferreiro

1º B ESO: Mar Doce

1º C ESO: Rebeca Alonso

 2º A ESO: Rebeca Martínez 

2º B ESO: Ana Rey

 

2º C ESO: Ana Pereira Navaza

3º A ESO:  Alfonso Gómez 

3º B ESO:  Xulia Mira 

3º C ESO:  Patricia Martínez

4º A ESO: Marga Varela

4º B ESO:Rebeca Santamariña 

4º C ESO: Elisa Sáez

1º A Bach:  Elena Pérez Seijo

1º B Bach: Cristina Loureiro

1º C Bach: Yolanda Gómez

2º A Bach: Marta Rivas 

2º B Bach: Irene Correia

 

 

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2018-19

 

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º A ESO  Brais Solar Viñuelas  Mónica Antelo Barral
1º B ESO  Yikai Ren  Alejandro García Pereiro
1º C ESO  Marina González Rodríguez  Sebastián Maseda Fernández
2º A ESO  Marta Naya Mancebo  Candela Espiñeira Rodríguez
2º B ESO  Nerea Lema Chans  Lisairy Váldez Cabrera
2º C ESO  Clara Viqueira Martín  Estefanía Torres Pedrido
3º A ESO  Marta García Pedreira  Antón Abella Pérez
3º B ESO  Uxía Rúa Patiño  Mateo Vázquez Rodríguez
3º C ESO  Xoana Boquete Landaeta  Hugo Joel López Rodeiro
4º A ESO  Paula Chans Fanego  Sumaiya Rahman
4º B ESO  Rodrigo Campo Ordóñez  Iker Rivas Silvoso
4ºC ESO  Patricia Mosquera Aranguren  Laura Noya Araújo
1º A BACH  Lucía Naya Mosquera  Carmen Rodríguez Rodríguez
1º B BACH  Irene Paredes Rivera  Abel Verard Méndez
1ºC BACH  Cristina Díaz Longueira  Laura Díaz Díaz
2º A BACH  Andrea Izquierdo Rodríguez  Martín García Gómez
2º B BACH  Mencía González Rodríguez  Andrea Otero Fernández

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Presidenta: Mencía González Rodríguez

Secretaria: Irene Paredes Rivera

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

- Pablo González Santiso

- Ana Vázquez

- Beatriz Vázquez 

 

-Marta Rivas Santos

-Rebeca Santamariña Pereiraoira

-Roberto Maneiro Catoira

- Ignacio Ríos Suárez

  

 -Iria Cabado Piñeiro      

 -Marta García Pedreira

-Uxía Rúa Patiño

                                            

 

 

 

 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 
 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA
 

 

   

Volver ao organigrama