Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2022/23

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Bouza Criado, Javier

- Brage Tenreiro, Marta

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández García, Patricia

- Galindo Checa, Raquel

 - García Ferreiro, Jesús Antonio

-García Rumbo, Paula 

 

 

 - García Puertas, Ana

-Gil Labrador, Manuel

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

-Martínez da Conceiçao, Patricia

-Martínez Graña, Rebeca Mª

- Martínez Vilar, Mª Jesús

-Pereira Navaza, Ana

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Raña García, Mª Carmen

-Ríos Suárez, Ignacio

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

 -Santamariña Pereira, Rebeca

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Varela Caeiro, Elisa

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

 

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso
Subdirectora: María Irene Correia Caballero
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Atienza Longueira, Nahír (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- Piñeiro Varela, María José (Conserjería)
- Pena Mariño, Silvia María (Conserjería)
- Veiga Tojeiro, Ana María (Conserjería)

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA

Irene Correia Caballero

Rebeca Santamariña Pereira 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: María Irene Correia Caballero
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2022/23
Membros
Departamento

Barros Diz, Natalia

Borrego Laso, Ángeles

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa

Correia Caballero, Irene

Devesa Matos, Paz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Galindo Checa, Raquel

García Ferreiro, Jesús

García-Puertas Taboada, Ana

González Ares, Isabel

González Santiso, Pablo

Pérez Seijo, Elena

Ríos Suárez, Ignacio

Santamariña Pereira, Rebeca

Carballeira Martínez, Magdalena

Serrano Regueiro, María Jesusa

Varela Caeiro, Elisa

Vázquez Franco, Beatriz

Vázquez Pernas, Ana

 

Educación Física

Clásicas

Orientación

Dinamización Linguística

Actividades Complementarias e Extraescolares

Francés

Lingua Galega

Música

Debuxo

Relixión

Ingés

Pedagoxía Terapéutica

Bioloxía-Xeoloxía

Tecnoloxía

Lingua Castelá

Orientación

Matemáticas

Filosofía

Economía

Xefa de Estudos

   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2021/22
Departamento
Xefe/a

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Debuxo

Tecnoloxía

Matemáticas

Economía

Lingua Galega

Lingua Castelá

Inglés

Francés

Historia

Música

Filosofía

Clásicas

Relixión

Educación Física

Orientación

Dinamización Linguística

 

Martínez Vilar, María Jesús

Vázquez Pernas, Ana C. 

García Ferreiro, Jesús 

Ríos Suárez, Ignacio

Serrrano Regueiro, María Jesusa

Vázquez Franco, Beatriz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Santamariña Pereira, Rebeca 

González Ares, Isabel

Devesa Matos, Paz

Deus Martínez , Rosa

Galindo Checa, Raquel

Varela Caeiro, Elisa

Borrego Laso, Ángeles

García-Puertas Taboada, Ana

Barros Diz, Natalia

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa

 

 

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2022/23

1º ESO A: Rebeca Alonso Sánchez

1º ESO B: Mónica Arias Díaz

1º ESO C: Manuel Cuervo Martínez

1º ESO D: Mar Doce Sanmartín

2º ESO A: Margarita Varela Rama

2º ESO B: Rebeca Martínez Graña.

2º ESO C: Ana Pereira Navaza

2º ESO D: Rosa Mª Deus Martínez

3º ESO A: Rebeca Santamariña Pereira

3º ESO B: Ana Rey Pérez   

3º ESO C: Patricia Fernández García

4º ESO A: Yolanda Gómez Vázquez

4º ESO B: Cristina Loureiro Rodríguez

4º ESO C: Elisa Sáez Abuín 

 

 

1º BACH A: Roberto Maneiro Catoira

1º BACH B: Natalia Barros Diz


2º BACH A: Paula García Rumbo

 

2º BACH B: Marta Brage Tenreiro

 

 

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2021-22

 1º ESO A                                                                    1º ESO B

Delegada: Ruth Martínez Otero                                 Delegado: Martín Fernández Blanco

Subdelegado: Adrián García Céspedes                   Subdelegada: Jimena Fórneas Villares

 

 1º ESO C                                                                    1º ESO D

Delegado: Gustavo Pérez Calzado                           Delegado: Juan Senra Campos

Subdelegada: Iria Vázquez Espantoso                     Subdelegada: Candela Veiga Santos

 

2º ESO A                                                                      2º ESO B

Delegado: Xan García Pintos                                    Delegado: Roger Andrew Henao García

Subdelegado: Yago Andrade Alonso                        Subdelegado: Julián López Quesada

 

2º ESO C                                                                     2º ESO D

Delegado: Miguel Rey Anido                                    Delegado: Noa Hervés Veloso

Subdelegada: Laura Díaz Fuentes                          Subdelegado: Roi Capón Varela

 

3º ESO A                                                                     3º ESO B

Delegada: Blanca Mena Cora                                  Delegada: Guillermo Trillo Rodríguez

Subdelegada: Inés Iglesias Cabado                       Subdelegada: Carolina Rodríguez Seoane

 

3º ESO C                                                                     4º ESO A

Delegada: Ana Varela Pose                                      Delegado: Mateo de la Torre Moruja

Subdelegado: Xoán Cabaleiro Anllo                        Subdelegado: Eloi Lema Gorín

 

4º ESO B                                                                    4º ESO C

Delegado: Andrés Bermúdez Recarey                     Delegada: Marina González Rodríguez

Subdelegado: Andrés Fernández Vázquez             Subdelegada: Mónica Antelo Barral

 

1º BACH A:                                                                 1º BACH B:

Delegado: Gerardo Cobas Pasandín                        Delegada: Clara Viqueira Martín

Subdelegado: Jorge Álvarez Rodríguez                  Subdelegado: Iker Rañales Prieto

 

1º BACH C:                                                                2º BACH A:

Delegado: Sergio Nogareda García                         Delegado: Eneko Corral Villar

Subdelegada: Marta Naya Mancebo                       Subdelegada: Sara López Candame

 

2º BACH B:                                                                2º BACH C:

Delegada: Uxía Rúa Patiño                                     Delegada: Marta García Pedreira

Subdelegado: Héctor Pallas Varona                      Subdelegada: Sofía Regueira Pedre

 

 

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Presidenta: Marta García Pedreira

 

Secretario: Mateo de la Torre Moruja

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

CORREIA CABALLERO, IRENE 

GONZÁLEZ SANTISO, PABLO 

VÁZQUEZ FRANCO, MARÍA BEATRIZ 

VÁZQUEZ PERNAS, ANA

 

 

 DEVESA MATOS, PAZ

 GÓMEZ VÁZQUEZ, YOLANDA 

MANEIRO CATOIRA, ROBERTO 

RÍOS SUÁREZ, IGNACIO 

SANTAMARIÑA PEREIRA, REBECA 

TENREIRO BECEIRO, CAROLINA 

VARELA RAMA, MARGARITA

 CABADO PIÑEIRO, IRIA 

PENA PICOS, ANA

REGUEIRA LAVANDEIRA,ANA

GARCÍA PEDREIRA, MARTA 

NAVAS LAGO, EVA 

RÚA PATIÑO, UXIA 

VIQUEIRA MARTÍN, CLARA

 

 

 

PAZ PÉREZ, ANA

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 Director (Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), secretaria( Beatriz Vázquez) (con voz pero sen voto), 3 profesores/as (Yolanda Gómez, Margarita Varela , Paz Devesa), 2 alumnos/as (Uxía Rúa Patiño, Marta García Pedreira), 1 pai/nai (Iria Cabado Piñeiro) e 1 non docente (non ten representación). Representante do Concello (optativo).

 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 Director( Pablo González Santiso), Secretaria( Beatriz, 1 profesor/a (Carolina Tenreiro Beceiro), 1 alumno/a (Eva Navas Lago), 1 pai/nai (Ana Regueira Lavandeira)

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Director ( Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), 2 profesores/as (Rebeca Santamariña, Roberto Maneiro), 2 alumnos/as (Eva Navas Lago, Clara Viqueira Martín) e 2 pais/nais (Ana Pena Picos, Iria Cabado Piñeiro).                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA
 - Ana Pena Picos

- Ana Regueira Lavandeira

- Iria Cabado Piñeiro

 

 

   

Volver ao organigrama