Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2017/18

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Brage Tenreiro, Marta

- Canay Barreiros, María del Carmen

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Casal Fernández, Eva

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández Peteira, Jose Luis

- Fraguela Solloso, Lydia

 

 

- García Ferreiro, Jesús Antonio

- García Puertas, Ana

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

- Martínez Vilar, Mª Jesús

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Porta Álvarez, Ángel Andrés

- Raña García, Mª Carmen

- Ríos Suárez, Ignacio

 

- Rivas Santos Marta

- Rodríguez Sisto, Mª José

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

- Sández Martínez, Fernanda

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Torres Anido, José Manuel

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

- Villanueva García-Peñuela, Balbina María

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso.
Subdirectora: Rosa Deus Martínez.
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco.
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas.
Adxunta a xef. estudos: Anxos Romeo Barreiro

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Bao Longueira, Nair (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- García Amil, Carmen
- Pena Mariño, Silvia
- Veiga Tojeiro, Ana

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA
 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: Rosa Deus Martínez.
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2017/18
Membros
Departamento
- Borrego Laso, Angeles
- Carballeira Martínez, Magdalena
- Deus Martínez, Rosa.
- García Ferreiro, Jesús
- García Puertas, Ana
- Seijas Cascallar, Beatriz
- Tenreiro Beceiro, Carolina
- Casal Fernández Eva
- Torres Anido, José Manuel.
- Villanueva García-Peñuela, Balbina
- Martínez Vilar, Mª Jesús
- Porta Alvarez, Angel
- Fernández Peterira, José Luis
- Rivas Santos, Marta
- Sández Martínez, Fernanda
- González Santiso, Pablo
- Diéguez González, Luísa
- Saez Abuín, Elisa
- Bello Catoira, Mª Jesús
- Vicente Rodríguez, Francisco
- Vázquez Pernas, Ana
- Correira Caballero, Mª Irene
Clásicas
Orientación
Actividades Complementarias e Extraescolares
Debuxo
Relixión
Pedagoxía Terapéutica
Francés
Xeografía e historia
Educación física
Física-química
Bioloxía-xeoloxía
Filosofía
Música
Inglés
Matemáticas
Director
Lingua galega
Economía
Lingua castelá
Tecnoloxía
Xefa de Estudos
Dinamización Lingüística
   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2017/18
Departamento
Xefe/a

Bioloxía-xeoloxía
Clásicas
Debuxo
Economía
Educación física
Filosofía
Física-química
Francés
Lingua galega
Inglés
Lingua castelá
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión
Tecnoloxía
Xeografía e historia
Dinamización Lingüística

Martínez Vilar, María Jesús
Borrego Laso, Angeles
García Ferreiro, Jesús
Sáez Abuín, Elisa
Torres Anido, José Manuel
Porta Alvarez, Angel
Villanueva García-Peñuela, Balbina
Tenreiro Beceiro, Carolina
Dieguez González, Luísa
Rivas Santos, Marta

Bello Catoira, Mª Jesús
Sández Martínez, Fernanda

Fernández Peteira, José Luis
Carballeira Martínez, Magdalena
García Puertas, Ana
Vicente Rodríguez, Francisco
Casal Fernández Eva
Correira Caballero, Mª Irene

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2017/18

 

1º A ESO: Rebeca Alonso.

1º B ESO: Jesús García Ferreiro.

1º C ESO: Mar Doce.

 

2º A ESO: Paz Devesa.

 

2º B ESO: Natalia Barros

2º C ESO: Alfonso Gómez.
 

3º A ESO:  Rebeca Santamariña.

3º B ESO:  Yolanda Gómez.

3º C ESO:  Marta Brage.

4º A ESO: Chusa Serrano.

 

4º B ESO: Irene Correia.

 

4º C ESO: Elisa Sáez.

1º A Bach:  Cristina Loureiro.

1º B Bach: José Manuel Torres.

1º C Bach: Manuel Sil Labrador.

2º A Bach: Luísa Diéguez.

2º B Bach: Lydia Fraguela.

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2017-18

 

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º A ESO  Nahuel Devesa  Héctor Dona López
1º B ESO  Marta Naya Mancebo  Clara Viquiera Martín
1º C ESO  Nerea Lema Chans  Lucía Pena Bernal
2º A ESO  Luis Eduardo Malavé Rosales  Paula Otero Fernández
2º B ESO  Eneko Corral Villar  Maria Isabel Rosales López
2º C ESO  Jorge Gurdiel García  Roi García Pintos
3º A ESO  Xoana Boquete Landaeta  Alejandro Pena Rodríguez
3º B ESO  Paula Chans Fanego  Mateo de Miguel Blanco Martí
3º C ESO  Patricia Mosquera Aranguren  Laura Naya Araújo
4º A ESO  Cristina Díaz Longueira  Zenni Zheng
4º B ESO  Lucía Naya Mancebo  Alba García Romero
4ºC ESO  Carlos Antelo Regueira  Irene Paredes Rivera
1º A BACH  Andrea Otero Fernández  Ana Cedrón Prieto
1º B BACH  Laura Blanco Leyva  Claudia Deus Casas
1ºC BACH  Mencía González Rodríguez  Sergio Cambeiro Lamela
2º A BACH  Rodrigo García Gómez  Lucía Villaverde Mosquera
2º B BACH  Andrea Insua Salgueiro  Bruno Santalla Paredes

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

- Pablo GonzálezSantiso

- Ana Vázquez

- Beatriz Vázquez

 

-Mª José Rodríguez Sixto

-Paz Devesa Matos

-Carolina Tenreiro Beceiro

-Sonia Pérez Amado

- Adelina Lolo López

- Ignacio Ríos Suárez

-Yolanda Gómez Vázquez

 

-Rosa López Gómez

-Ana Mª Regueira Lavandeira

 - Eva Navas Lago

- Carlos Antelo Regueira

- Mencía González Rodríguez

- Carolina Acosta Paulino

 

 

- Silvia Pena Mariño

 

 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 
 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA

- Isabel Rodríguez García
- Filomena Lago
- Lucita Casas
- Manuel Mahia Rilo
- Emilio Soto
- Laura Farto
- Teresa López

 

   

Volver ao organigrama