Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2016/17

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Brage Tenreiro, Marta

- Canay Barreiros, María del Carmen

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Casal Fernández, Eva

- Cid Cid, María Dolores

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández Peteira, Jose Luis

- Fraguela Solloso, Lydia

 

 

- García Ferreiro, Jesús Antonio

- García Puertas, Ana

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Lolo López, Adelina

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

- Martínez Vilar, Mª Jesús

- Martínez-Sapiña Llanas, Pilar

- Pérez Amado, Sonia

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Porta Álvarez, Ángel Andrés

- Raña García, Mª Carmen

- Ríos Suárez, Ignacio

 

- Rivas Santos Marta

- Rodríguez Sisto, Mª José

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

- Sández Martínez, Fernanda

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Sexto Villanueva, Rosa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Torres Anido, José Manuel

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Lorenzo, Pilar

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

- Villanueva García-Peñuela, balbina María

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso.
Subdirectora: Rosa Deus Martínez.
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco.
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas.
Adxunta a xef. estudos: Anxos Romeo Barreiro

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Bao Longueira, Nair (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- García Amil, Carmen
- Pena Mariño, Silvia
- Veiga Tojeiro, Ana

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA
 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: Rosa Deus Martínez.
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2016/17
Membros
Departamento
- Borrego Laso, Angeles
- Carballeira Martínez, Magdalena
- Deus Martínez, Rosa.
- García Ferreiro, Jesús
- García Puertas, Ana
- Seijas Cascallar, Beatriz
- Tenreiro Beceiro, Carolina
- Casal Fernández Eva
- Torres Anido, José Manuel.
- Villanueva García-Peñuela, Balbina
- Martínez Vilar, Mª Jesús
- Porta Alvarez, Angel
- Fernández Peterira, José Luis
- Rivas Santos, Marta
- Sández Martínez, Fernanda
- González Santiso, Pablo
- Diéguez González, Luísa
- Saez Abuín, Elisa
- Martínez Sapiña-Llanas, Pilar
- Vicente Rodríguez, Francisco
- Vázquez Pernas, Ana
- Correira Caballero, Mª Irene
Clásicas
Orientación
Actividades Complementarias e Extraescolares
Debuxo
Relixión
Pedagoxía Terapéutica
Francés
Xeografía e historia
Educación física
Física-química
Bioloxía-xeoloxía
Filosofía
Música
Inglés
Matemáticas
Director
Lingua galega
Economía
Lingua castelá
Tecnoloxía
Xefa de Estudos
Dinamización Lingüística
   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2016/17
Departamento
Xefe/a

Bioloxía-xeoloxía
Clásicas
Debuxo
Economía
Educación física
Filosofía
Física-química
Francés
Lingua galega
Inglés
Lingua castelá
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión
Tecnoloxía
Xeografía e historia
Dinamización Lingüística

Martínez Vilar, María Jesús
Borrego Laso, Angeles
García Ferreiro, Jesús
Sáez Abuín, Elisa
Torres Anido, José Manuel
Porta Alvarez, Angel
Villanueva García-Peñuela, Balbina
Tenreiro Beceiro, Carolina
Dieguez González, Luísa
Rivas Santos, Marta

Fraguela Solloso, Lydia
Sández Martínez, Fernanda

Fernández Peteira, José Luis
Carballeira Martínez, Magdalena
García Puertas, Ana
Vicente Rodríguez, Francisco
Casal Fernández Eva
Correira Caballero, Mª Irene

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2016/17

1º A ESO: Rebeca Alonso.

1º B ESO: Mar Doce.

1º C ESO: Natalia Barros.


2º A ESO: José Manuel Torres.
2º B ESO: José Luis Fernández.
2º C ESO: Alfonso Gómez.


3º A ESO:  Irene Correia.
3º B ESO:  Margarita varela.
3º C ESO:  Carmen Canay.

 

 

4º A ESO: Jesusa Serrano.

4º B ESO: Elisa Sáez.

4º C ESO: Marta Brage.

 


1º A Bach:  Isabel González.

1º B Bach: Loli Cid.

1º C Bach: Rosa Sexto.


2º A Bach: Marta Rivas.
2º B Bach: Ángel Porta.

   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2016-17

 

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º A ESO  Eva Navas Lago Xavier Merelas Vergara
1º B ESO  Úrsula Regueira Padre  Miguel Antelo Regueira
1º C ESO  Paula Otero Fernández  Manuel Rodríguez Barros
2º A ESO  Noemí Fraga Domínguez  Antón Cambeiro Lamela
2º B ESO  Patricia Mosquera Aranguren  Paula Chans Fanego
2º C ESO  Vítor Hugo Teijeiro Sánchez  Claudia Fontao Díaz
3º A ESO  Carlos Antelo Regueira  Daniel Suáez Castro
3º B ESO  Cristina Díaz Longueira Jorge Luis Malavé Rosales
3º C ESO  Zhenni Zheng  Irene Paredes Rivero
4º A ESO  David García Remo  Natalia Ramos Rumbo
4º B ESO  Mencía González Rodríguez  Marcos Rico Paz
4ºC ESO  Marina López Hermida  Nikole Díez Soto
1º A BACH  Lucía Villaverde Mosquera  Rodrigo García Gómez
1º B BACH  Cristina Piñeiro Coira  Daniel Rodríguez Pazos
1ºC BACH  Andrea Insua Salgueiro  Bruno Santalla Paredes
2º A BACH  Carolina Acosta Paulino  Jesús Deibe Monteagudo
2º B BACH  Iván Iglesias Troche Guido Díaz Fernández

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

- Pablo GonzálezSantiso

- Ana Vázquez

- Beatriz Vázquez

 

-Mª José Rodríguez Sixto

-Paz Devesa Matos

-Carolina Tenreiro Beceiro

-Sonia Pérez Amado

- Adelina Lolo López

- Ignacio Ríos Suárez

-Yolanda Gómez Vázquez

 

-Rosa López Gómez

-Ana Mª Regueira Lavandeira

 - Eva Navas Lago

- Carlos Antelo Regueira

- Mencía González Rodríguez

- Carolina Acosta Paulino

 

 

- Silvia Pena Mariño

 

 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
- Fernanda Sández Martínez.                                                                                                                                      
- Pilar Vázquez Lorenzo.                                                                                                                                          
- Carmen Raña García.                                                                                                                                                     
- Ignacio Ríos Suárez                                                                                                                                              
- Magdalena Carballeira Martínez                                                                                                                                   
 -Socorro Rodríguez Moret                                                                                                                                                                  
 - María Fe Álvarez                                                                                                                                                
  - Carmen García Amil                                                                                                                       
 -Carlos Ríos, se o desexa
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA

- Isabel Rodríguez García
- Filomena Lago
- Lucita Casas
- Manuel Mahia Rilo
- Emilio Soto
- Laura Farto
- Teresa López

 

   

Volver ao organigrama