Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2017/18

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Brage Tenreiro, Marta

- Canay Barreiros, María del Carmen

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Casal Fernández, Eva

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández Peteira, Jose Luis

- Fraguela Solloso, Lydia

 

 

- García Ferreiro, Jesús Antonio

- García Puertas, Ana

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

- Martínez Vilar, Mª Jesús

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Porta Álvarez, Ángel Andrés

- Raña García, Mª Carmen

- Ríos Suárez, Ignacio

 

- Rivas Santos Marta

- Rodríguez Sisto, Mª José

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

- Sández Martínez, Fernanda

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Torres Anido, José Manuel

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

- Villanueva García-Peñuela, balbina María

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso.
Subdirectora: Rosa Deus Martínez.
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco.
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas.
Adxunta a xef. estudos: Anxos Romeo Barreiro

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Bao Longueira, Nair (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- García Amil, Carmen
- Pena Mariño, Silvia
- Veiga Tojeiro, Ana

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA
 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: Rosa Deus Martínez.
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2017/18
Membros
Departamento
- Borrego Laso, Angeles
- Carballeira Martínez, Magdalena
- Deus Martínez, Rosa.
- García Ferreiro, Jesús
- García Puertas, Ana
- Seijas Cascallar, Beatriz
- Tenreiro Beceiro, Carolina
- Casal Fernández Eva
- Torres Anido, José Manuel.
- Villanueva García-Peñuela, Balbina
- Martínez Vilar, Mª Jesús
- Porta Alvarez, Angel
- Fernández Peterira, José Luis
- Rivas Santos, Marta
- Sández Martínez, Fernanda
- González Santiso, Pablo
- Diéguez González, Luísa
- Saez Abuín, Elisa
- Bello Catoira, Mª Jesús
- Vicente Rodríguez, Francisco
- Vázquez Pernas, Ana
- Correira Caballero, Mª Irene
Clásicas
Orientación
Actividades Complementarias e Extraescolares
Debuxo
Relixión
Pedagoxía Terapéutica
Francés
Xeografía e historia
Educación física
Física-química
Bioloxía-xeoloxía
Filosofía
Música
Inglés
Matemáticas
Director
Lingua galega
Economía
Lingua castelá
Tecnoloxía
Xefa de Estudos
Dinamización Lingüística
   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2016/17
Departamento
Xefe/a

Bioloxía-xeoloxía
Clásicas
Debuxo
Economía
Educación física
Filosofía
Física-química
Francés
Lingua galega
Inglés
Lingua castelá
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión
Tecnoloxía
Xeografía e historia
Dinamización Lingüística

Martínez Vilar, María Jesús
Borrego Laso, Angeles
García Ferreiro, Jesús
Sáez Abuín, Elisa
Torres Anido, José Manuel
Porta Alvarez, Angel
Villanueva García-Peñuela, Balbina
Tenreiro Beceiro, Carolina
Dieguez González, Luísa
Rivas Santos, Marta

Bello Catoira, Mª Jesús
Sández Martínez, Fernanda

Fernández Peteira, José Luis
Carballeira Martínez, Magdalena
García Puertas, Ana
Vicente Rodríguez, Francisco
Casal Fernández Eva
Correira Caballero, Mª Irene

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2017/18

1º A ESO: Rebeca Alonso.

1º B ESO: Mar Doce.

1º C ESO: Natalia Barros.


2º A ESO: José Manuel Torres.
2º B ESO: José Luis Fernández.
2º C ESO: Alfonso Gómez.


3º A ESO:  Irene Correia.
3º B ESO:  Margarita varela.
3º C ESO:  Carmen Canay.

 

 

4º A ESO: Jesusa Serrano.

4º B ESO: Elisa Sáez.

4º C ESO: Marta Brage.

 


1º A Bach:  Isabel González.

1º B Bach: Loli Cid.

1º C Bach: Rosa Sexto.


2º A Bach: Marta Rivas.
2º B Bach: Ángel Porta.

   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2017-8

 

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º A ESO    
1º B ESO    
1º C ESO    
2º A ESO    
2º B ESO    
2º C ESO    
3º A ESO    
3º B ESO    
3º C ESO    
4º A ESO    
4º B ESO    
4ºC ESO    
1º A BACH    
1º B BACH    
1ºC BACH    
2º A BACH    
2º B BACH    

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

- Pablo GonzálezSantiso

- Ana Vázquez

- Beatriz Vázquez

 

-Mª José Rodríguez Sixto

-Paz Devesa Matos

-Carolina Tenreiro Beceiro

-Sonia Pérez Amado

- Adelina Lolo López

- Ignacio Ríos Suárez

-Yolanda Gómez Vázquez

 

-Rosa López Gómez

-Ana Mª Regueira Lavandeira

 - Eva Navas Lago

- Carlos Antelo Regueira

- Mencía González Rodríguez

- Carolina Acosta Paulino

 

 

- Silvia Pena Mariño

 

 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 
 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA

- Isabel Rodríguez García
- Filomena Lago
- Lucita Casas
- Manuel Mahia Rilo
- Emilio Soto
- Laura Farto
- Teresa López

 

   

Volver ao organigrama