Inicio > Lexislación docente

Lexislación docente

Título e descrición Enlace
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

[Descarga]

ORDEN de 15 de julio de 2015 por la que se establece la relación de materias de libre configuración autonómica de elección para los centros docentes en las etapas de educación secundaria obligatoria y bachillerato, y se regula su currículo y su oferta

[Descarga]

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelat

[Descarga]

LOMCE (Ley Orgánica para a mellora da calidade educativa)

[Descarga]

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

[Descarga]

Páxinas:  1  2 ... 6  >