Inicio > Departamento de Orientación > Recursos Xerais do Departamento

 Recursos Xerais do Departamento
PONDERACIÓNS CURSO 17/18
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Curso 2017 ? 2018
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO 2018/19
Plan de acción titorial 2015/2016
Guía de Bolsas e Axudas
Documento elaborado polo CMIX con enlaces, direccions e telefonos de interes e informacion sobre bolsas e axudas.
Fontes de información sobre emprego e educación
Documento elaborado polo CMIX con enlaces, direccións, telefonos de interese e informacion sobre Fontes de Información Sobre Emprego e Educación
Medidas de atención á diversidade no IES PUGA RAMÓN
Adaptacións curriculares individualizadas
Estructura organizativa dos Departamentos de Orientación
Atención individualizada
RD 320/1996 26 de Xullo. Ordenación da educación dos alumnos con NEE
Orde 30 de Xullo 2007 Programas Diversificación Curricular na ESO
Orde 6 de Outubro de 1995 Adaptacións do Currículo
Orde 27 de Decembro de 2002 Condicións e criterios de escolarización alumnos con NEE
Orde 31 de Outubro 1996 Avaliación Psicopedagóxica
Orde 24 de Xullo de 1998 Organización e funcionamento da orientación educativa
Orde 20 de Febreiro de 2004 Medidas de atención alumnado extranxeiro
Modelo probas convocatorias anos anteriores para acceso a ciclos de grao superior
Contidos e criterios de avaliación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.
Folleto explicativo sobre a Formación Profesional
Folleto explicativo sobre o acceso á nova Formación Profesional
Folleto explicativo sobre as novidades en Fromación Profesional
Información sobre o Centro Superior de Hostelería de Galicia
Arquivo zip con información, prezos, folla de preinscrpción e invitación para xornadas de portas abertas.
Orde 5 de Xuño 2007 sobre admisión a ciclos de FP
Orde que regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario .
Orientación para elexir as modalidades e optativas de 1º de Bacharelato
Ciclos formativos de grao medio. Referentes para a avaliación
Guia práctica para un uso seguro de Internet (para pais)
Guia práctica para un uso seguro de Internet (para fillos)
Seminario de EDUCACIÓN DIXITAL impartido por a Asociación Psicopedagóxica Galega (ASPG) no noso centro
A ASPG impartiu un seminario dirixido a pais e nais do alumnado do noso centro educativo e, os responsables de desenvover a sesión formativa (SDWEB S.L.), tiveron a xentileza de facernos chegar o material para que todos vos poidades mellorar o voso coñecemento de como funciona o mundo virtual no que participamos case inevitablemente.
Recomendacións pais/nasi sobre internet seguro.
Documento ofrecido polo conferenciante da charla sobre o uso seguro das novas tyecnoloxías
PDF EXPLICATIVO SOBRE AS NOVAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
Informacción sobre familias profesionais na FP
Folletos informativos sobre as dierentes familias profesionais da FP, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén),