Inicio > Departamento de Orientación > Recursos Xerais do Departamento

 Recursos Xerais do Departamento
Axuda psicolóxica para o impacto emocional derivado da crise sanitaria provocada pola COVID-19
Desde a Facultade de Psicoloxía da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrécese axuda ás familias a través do programa "Aprende a Manejar tus Emociones" (AMTE). É un programa totalmente gratuito para mellorar as emocións dos adolescentes con niveis elevados de ansiedade e depresión. Traballo realizado por especialistas en Psicopatoloxía e Saúde da UNED. Abride o documento se estades interesados.
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO 2018/19
Guía de Bolsas e Axudas
Documento elaborado polo CMIX con enlaces, direccions e telefonos de interes e informacion sobre bolsas e axudas.
Fontes de información sobre emprego e educación
Documento elaborado polo CMIX con enlaces, direccións, telefonos de interese e informacion sobre Fontes de Información Sobre Emprego e Educación
Medidas de atención á diversidade no IES PUGA RAMÓN
Adaptacións curriculares individualizadas
Estructura organizativa dos Departamentos de Orientación
Atención individualizada
RD 320/1996 26 de Xullo. Ordenación da educación dos alumnos con NEE
Orde 30 de Xullo 2007 Programas Diversificación Curricular na ESO
Orde 6 de Outubro de 1995 Adaptacións do Currículo
Orde 27 de Decembro de 2002 Condicións e criterios de escolarización alumnos con NEE
Orde 31 de Outubro 1996 Avaliación Psicopedagóxica
Orde 24 de Xullo de 1998 Organización e funcionamento da orientación educativa
Orde 20 de Febreiro de 2004 Medidas de atención alumnado extranxeiro
Modelo probas convocatorias anos anteriores para acceso a ciclos de grao superior
Contidos e criterios de avaliación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.
Folleto explicativo sobre a Formación Profesional
Folleto explicativo sobre o acceso á nova Formación Profesional
Folleto explicativo sobre as novidades en Fromación Profesional
Información sobre o Centro Superior de Hostelería de Galicia
Arquivo zip con información, prezos, folla de preinscrpción e invitación para xornadas de portas abertas.
Orde 5 de Xuño 2007 sobre admisión a ciclos de FP
Orde que regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario .
Ciclos formativos de grao medio. Referentes para a avaliación
Guia práctica para un uso seguro de Internet (para pais)
Guia práctica para un uso seguro de Internet (para fillos)
Seminario de EDUCACIÓN DIXITAL impartido por a Asociación Psicopedagóxica Galega (ASPG) no noso centro
A ASPG impartiu un seminario dirixido a pais e nais do alumnado do noso centro educativo e, os responsables de desenvover a sesión formativa (SDWEB S.L.), tiveron a xentileza de facernos chegar o material para que todos vos poidades mellorar o voso coñecemento de como funciona o mundo virtual no que participamos case inevitablemente.
Recomendacións pais/nasi sobre internet seguro.
Documento ofrecido polo conferenciante da charla sobre o uso seguro das novas tyecnoloxías
PDF EXPLICATIVO SOBRE AS NOVAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
Informacción sobre familias profesionais na FP
Folletos informativos sobre as dierentes familias profesionais da FP, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén),
Guia consellos para as saídas de menores durante o estado de alarma
medidas de prevención, Idades, horas, a ónde se pode ir, canto tempo....
Guía estudios superiores"La Voz de Galicia". Curso20/21
Estudos universitarios, Formación Profesional, Bolsas, Residencias.
Guía de Bolsas e Axudas
Páxina de interese para atopar todo tipo de bolsas de axuda para o estudo.