Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I
A interpretación xeométrica da derivada
Ilustrativo PowerPoint
REPASO POTENCIAS
Repaso números reais - radicais
Actividade JClic sobre funcións
Actividade interactiva sobre as funcións trigonométricas.
Actividade interactiva sobre as funcións exponenciais.
Actividade interactiva sobre as funcións logarítmicas.
Composición de funcións. Función inversa ou recíproca.
Exercicios resoltos
Función inversa
Teoría e práctica
Límites e continuidade
Derivada nun punto
Cálculo a partir da definición.
Derivada = pendente da recta tanxente
Actividade interactiva función derivada. Interpretación xeométrica
Observa a gráfica da derivada dunha función sobre a gráfica de dita función ao mesmo tempo que ves as rectas tanxentes.
REPASA CALQUERA UNIDADE DESTE CURSO
Excelente páxina que inclúe moita información teórica e práctica sobre as MATES APLICADAS ÁS CCSS.
Derivadas
Apuntes e exercicios
Cálculo de límites
Apuntes e exercicios
Introdución á estatística descritiva
Combinatoria
"Mala prensa"
2 + 2 = 5
FUNCIONES EN GEOGEBRA
Páxina onde consultar a sintaxis das funcións en GEOGEBRA
Explorando as funcións con GEOGEBRA
Estatística en EXCEL
EXERCICIOS REPASO DE RADICAIS (ESO)
Repaso funcións lineal e afín
Límites e continuidade de funcións
Exercicios resoltos representación de funcións
Estatística bidimensional
PROBABILIDADE
Repaso ecuacións con solucións
Ecuacións exponenciais
Ecuacións logaritmicas
Teoría funcións elementais
Apuntes de límites e continuidade
Exercicios para practicar límites continuidade
con solucións
PROBLEMAS FUNCIÓNS/MÁXIMOS/MÍNIMOS
Recomendo que fagades os números: 2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 (a-b), 15, 16, 17, 23
Exercicios resoltos de COMBINATORIA
programación modificada de matemáticas 19-20