Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Matemáticas

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Matemáticas
Construcción da espiral aurea con Geogebra. Roberto Maneiro
Construcción de rectángulos áureos encaixados para traza-la espiral aurea
Tarefas de verán curso 2015-16
É obrigatorio facelas. Debes entregalas o día do exame.
Exercicios de NÚMEROS NATURAIS
Operacións con números enteiros
Exercicios de ENTEIROS
Actividade interactiva para reforzar as operacións combinadas
Adícalle un anaco a esta actividade, axudarache!.
Exercicios de POTENCIAS E RAÍCES
Actividade interactiva para o calculo de raíces cadradas.
Exercicios de DIVISIBILIDADE
Actividade interactiva sobre números pimos,divisibilidade e calculo do m.c.m. e M.C.D.
Exercicios de FRACCIÓNS
Exercicios de OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS
Actividade interactiva sobre fraccións
Máis exercicios de fraccións.
Exercicios con DECIMAIS
Exercicios do SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
Exercicios de PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES
Actividade interactiva sobre porcentaxes e proporcionalidade
Exercicios de ÁLXEBRA
Polígonos
Exercicios de XEOMETRÍA
Exercicios de ÁREAS E PERÍMETROS
Criba de Eratóstenes
Prensa e matemáticas
Proxectos matemáticos
Exercicios interactivos - números decimais
Números enteiros con Hot Potatoes
Actividades interactivas co Sistema Métrico Decimal
Medidas de lonxitude
A lonxitude
O peso e a masa
Figuras planas
Repasa áreas de figuras planas básicas
Lonxitude da circunferencia
Operacións combinadas
Actividade interactiva
Circunferencia e círculo
Practica operacións con números enteiros
Exemplos e exercicios interactivos
TÁBOAS E GRÁFICAS
Táboas e gráficas. Estatística.
Repaso interactivo xeometría básica
ÁREAS E PERÍMETROS
Para practicar (con solucións)
programación modificada curso 19-20