Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 4º ESO - Matemáticas academicas

 Recursos da materia Materia: 4º ESO - Matemáticas academicas
Traballo para o alumnado que participou no intercambio
Medida da pirámide de Keops e tablas trigonométricas
Como mediu Eratóstenes o radio da terra
boletin I Exercicios aplicación radián
BoletínII:Exercicios Trigonometria1.
BoletínIII: exercicios de trigonometría2 con solución
Boletín V:Ecuacións trigonométricas con solución
Boletin IV: Exercicios triángulos con solucións
Construción dun teodolito
PRÁCTICAS DE TRIGONOMETRÍA
Actividad de campo a desenvolver en una emblemática zona de la ciudad de A Coruña
Boletin VI: Exercicios vectores I con solución
Boletín VII: Exercicios de vectores parte 2. con solución
Boletín VIII: Exercicios de vectores 3, con solución
Boletín IX: Exercicios de vectores 4 con solución
Boletín X: Exercicios ecuación da recta con solución
Boletín XI: Reforzo de vectores e recta con solución
boletín XII: Exercicios Funcións I con solución
Boletín XIII: Exercicios Funcións II. con solución
Boletín XIV: Exercicios de funcións III
Boletín XV: Exercicios de reforzo de funcións
Boletín XVI: SOLUCIÓNS exercicios de reforzo de funcións
Boletín XVII: Exercicios de logaritmos con solución.
Boletín XVIII: Exemplos de exercicios para preparar o exame de funcións.
Boletín XIX:Exercicios de funcións. Ampliación
Repaso 4º
Test sobre rectas e parábolas
EXERCICIOS DE VERÁN. CHUSA
Exercicios de repaso de álxebra (ecuacións con solucións)Curso 2011-2012
Para os que foron aos pirineos. Apuntes do dado na clase. A función lineal e cuadrática. Curso 2011-2012
Repaso semellanza
Como medir ángulos.
Qué é un radian?
Función lineal. Función afín.
Circunferencia goniométrica
RELACIÓN ENTRE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE DISTINTOS ÁNGULOS
Relación entre razones trigonométricas de distintos ángulos en la circunferencia goniométrica a través de geometría dinámica (Geogebra)
Trigonometría
Vectores
Actividades prácticas
Razóns trigonométricas e calculadora
Actividade interactiva sobre vectores.
Actividade con clic sobre funcións
Actividade interactiva e entretida sobre funcións.
Fai as actividades asociadas a todos os cursos.
Actividade interactiva sobre funcións.
Estudio global de funcións
Aplicación que permite representar calquera función
A hipérbole
Actividade interactiva sobre as funcións logarítmicas.
Ecuacións exponenciais e logarítmicas
Básico
Actividade interactiva sobre as funcións exponenciais.
Exercicios resoltos de logaritmos
Funcións radicais
Potencias e radicais
Repaso interactivo básico
Exercicios resoltos de radicais
Básico
Simplificación fraccións alxébricas
Sumas e restas fraccións alxébricas
Produtos e divisións fraccións alxébricas
Problemas resoltos de sistemas de ecuacións
funcions elementais
Inecuacións de primeiro grao
Presentación ppt teorema de Thales
Teorema de Thales cantado por Les Luthiers
PRACTICA 4º ESO : MEDIDAS CON TEODOLITOS NO DIQUE DE ABRIGO A CORUÑA
PLANTILLA PARA RESOLUCION DO EXERCICIO
funcions
CALCULO DE ERROR RELATIVO
programación modificada curso 19-20