Inicio > Proxecto Educativo

Proxecto Educativo

  

 
O IES Rafael Puga Ramón é un centro público de ensinanza media, pertencente á Deputación Provincial da Coruña, que se atopa situado nunha área de expansión da cidade, nas cercanías da estación do tren.

 

 

 
A nova legislación en materia de ensinanza esixe unha revisión dos documentos que conforman o proxecto educativo, documentos que se atopan en fase de elaboración pola Comisión de Coordinación Pedagógica e que serán dados a coñecer cando sexan aprobados polo Consello Escolar e mais o Claustro de profesores. Podemos sen embargo enunciar as grandes liñas que definen a nosa filosofía de ensinanza e que se refiren a tres aspectos fundamentais:

  • Innovación educativa
  • Novas tecnoloxías
  • Atención á diversidade
 
Unha das singularidades é o concepto global da aprendizaxe que evita limitarse ás paredes da aula. Son numerosas as actividades complementarias, programadas polos diferentes departamentos, con saídas fóra da cidade, mesmo ao estranxeiro, como é o caso do intercambio escolar, participación en concursos, asistencia a concertos, cine, teatro, etc, aproveitando ao máximo a oferta educativa do concello. Distínguenos o estreito seguimento dos rapaces e o trato directo cos alumnos e as súas familias. A atención á diversidade é un dos aspectos máis relevantes con varios programas de medidas educativas especiais en marcha, incluida a atención individualizada a cargo dun especialista en pedagoxía terapéutica.
 
O IES Puga Ramón, ademais da aula de informática, usual hoxe en todos os centros de ensinanza, conta cunha modernísima aula multimedia entre cuxas funcións está a de laboratorio de idiomas pero que permite ademais traballar de forma interactiva en todas as disciplinas. Outra das apostas en materia tecnolóxica é o Sistema de Xestión Docente, a través do cal pais e profesores poden realizar un seguimiento diario do alumnado a traves de internet.

Os cambios sociais, a globalización e a progresiva convivencia entre culturas, esixen hoxe máis que nunca unha sólida formación en valores que favoreza a integración e a participación cidadá. No noso centro concédese especial importancia ás actividades que ensinan aos alumnos a expresar ideas teniendo en conta o punto de vista dos demáis, a exercer os seus dereitos sobre a base do respecto e a responsabilidade e a desenvolver o espíritu crítico que lles permita valorar e seleccionar a gran cantidade de información á que teñen acceso, para establecer sobre ela unha base de coñecemento.

 

Documentos relacionados

Criterios de promoción e titulación ESO LOMLOE
Regulados pola Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia e aprobados polo claustro de profesores do IES Puga Ramón, reunido o 23 de marzo de 2022
Criterios de promoción e titulación Bacharelato LOMLOE
Regulados pola Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia e aprobados polo claustro de profesores do IES Puga Ramón, reunido o 23 de marzo de 2022
Criterios para a adxudicación das Matrículas de Honra ao alumnado de 2º de Bacharelato LOMLOE
O claustro de profesores do IES Puga Ramón, reunido o 23 de marzo de 2022, aprobou os criterios que se seguirán para dita adxudicación.
Criterios para a adxudicación das Matrículas de Honra ao alumnado de 4º da ESO LOMLOE
O claustro de profesores do IES Puga Ramón, reunido o 23 de marzo de 2022, aprobou os criterios que se seguirán para dita adxudicación.
Plano de Convivencia
Este Plano foi aprobado polo Consello Escolar en sesión ordinaria celebrada o día 28 de febreiro de 2913 e supón unha modificación do RRI
Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar
Aprobado polo Consello Escolar o 27 de xuño de 2013