Inicio > Oferta educativa

Oferta educativa

 

 OFERTA E ORIENTACIÓN EDUCATIVA

 

O IES Rafael Puga Ramón é un centro público que imparte Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

O feito de depender da Deputación Provincial de A Coruña permite que os alumnos poidan confeccionar o seu currículo elixindo entre unha ampla oferta de itinerarios formativos.

Así mesmo facemos un enorme esforzo por implantar variadas medidas de reforzo educativo que permitan adaptar o ensino ás necesidades de todo o alumnado.

 

SISTEMA EDUCATIVO
ESO Información básica 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Bacharelato Información básica Modalidades e itinerarios Proba de ABAU

 

 

SISTEMA EDUCATIVO

No seguinte diagrama amósase a estrutura do Sistema Educativo Español dentro da LOMCE


EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 

INFORMACIÓN BÁSICA

Finalidades da ESO Horarios Titorías
Organización do currículo da ESO Atención á diversidade Criterios de promoción e titulación
Seccións Bilingües  para o curso 2022-23

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

1.- Finalidades da ESO

A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.

 

Volver a Información Básica

 

2.- Horarios

O horario semanal de clase é de trinta e dous horas lectivas, tanto na ESO como no Bacharelato.  De 8.45 a 14.30 pólas mañás e de 16.30 a 18.10 a tarde dos luns na ESO e os martes en Bacharelato.

O horario compleméntase nas tardes de Martes e Mércores con clases de reforzo dalgunhas materias destinadas aos alumnos con necesidades específicas.

Na xornada de mañá o alumnado ten dous recreos de 20 min. cada un, que comezan ás 10.30 e as 12.30 respectivamente.

Os alumnos de bacharelato que teñan autorización paterna poden abandoar o centro neses períodos. 

Os alumnos da ESO non poderán abandoar o centro durante toda a xornada escolar.

O horario semanal das distintas materias dos cursos da ESO, na nova lei de educación LOMLOE (A LOMCE segue vixente nos cursos pares) é o que figura no seguinte cadro, a oferta de optativas e itinerarios atópase na sección dedicada ao curso correspondente.

 

 

MATERIAS

CURSOS

E. Academ

E. Aplicad

L. Galega e Literat

3

3

3

3

3

L. Castelá e Literat

3

3

3

3

3

1ª L. Extranxeira

3

3

3

3

3

Matemáticas (*)En  4º hai dúas diferentes

4

5

4

4

4

Xeog e Hist

3

3

3

3

3

Biol e Xeol

3

 

2

3**

 

Fís e Quími

 

3

2

3**

 

E. Física

2

2

2

2

2

Rel/V. Éticos ou alternativa

1

1

1

1

1

Titoría

1

1

1

1

1

2ª L. Extranxeira (Francés)

2

2

2*

3*

3*

EPV

2

 

2

3*

3*

Música

 

2

2

3*

3*

Tecnoloxía e Dixitalización 

3        

Tecnoloxía

 

3

2

 

3**

C. Clásica

 

 

2*

3*

3*

Latín

 

 

 

3**

 

Economía

 

 

 

3**

 

Iniciación Activ. Empresar

 

 

 

 

3**

Iniciación Activ Profesional

 

 

 

 

3**

Artes escénicas e danza

 

 

 

3*

3*

Cultura científica

 

 

 

3*

3*

Filosofía

 

 

 

3*

3*

Tecnoloxía Comun. E Informac

 

 

 

3*

3*

1 materia bloque de troncais non cursada

 

 

 

3*

3*

Libre configuración centro

 

1

 

 

 

 Afondamento de Lingua Inglesa  1      

 

 Afondamento de Língua Galega   1         

Totais

32

32

32

32

32

*Específicas de opción

-Elixir 1 en 3º e 2 en 4º

** Troncais de opción

-Elixir 2 en 4º

 

 

 

 

 

Volver a Información Básica

 

3.- Titorías

Cada grupo ten un profesor titor encargado do seguimento persoal do alumno e de informar aos pais sobre a evolución académica do seu fillo.

O titor é ademais o coordinador do proceso de ensinanza dos profesores do grupo.

No seu horario persoal os titores dedican unha hora semanal  á atención ás familias, outra á atención directa dos alumnos e unha terceira para as reunións de coordinación. Nas horas presenciais de titoría lévanse a cabo actividades que favorezan a madurez persoal do alumnado e contribúan á educación en valores.

No instituto existe un Gabinete de Orientación encargado de prestar atención personalizada a aqueles alumnos que precisan mellorar o seu proceso de aprendizaxe, así como de orientar aos alumnos sobre optativas, estudos superiores, saídas profesionais, etc.

No Plano de Acción Titorial, que está á vosa disposición no apartado do proxecto educativo desta páxina web, podedes atopar o regulamento completo da acción titorial no noso centro, así como  a secuenciación das actividades que se fan dende a titoría en cada un dos cursos.

 

Volver a Información Básica

 

4.-Organización do currículo na ESO

A educación secundaria obrigatoria é unha etapa educativa que ten carácter obrigatorio e gratuíto. Comprende catro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre os doce e os dezaseis anos de idade.

A  LOMCE divide os catro cursos da ESO.

As materias organízanse en catro tipos:

 • TRONCAIS: Obrigatorias para todos os alumnos
 • TRONCAIS DE OPCIÓN:  Materias que teñen que elixir entre as que oferta o centro.
 • ESPECÍFICAS: Entre elas algunhas son obrigatorias e outras optativas dentro da oferta do centro
 • LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Lingua e Literatura Galega, obrigatoria e outras materias propostaspola comunidade que os centros poden ofertar ou non
 • LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO: Materias que cada centro pode deseñar coa autorización expresa da
  administración
 

En 1º e 2º non teñen materias optativas aínda que a Xunta de Avaliación pode decidir que os alumnos con un importante desfase curricular non estuden francés,  recibindo nestas horas apoio educativo.

No terceiro curso deben elixir unha optativa entre: Francés e Cultura Clasica. Tamén deben decidir se optan por estudar matemáticas académicas ou matemáticas aplicadas.

A verdadeira optatividade comeza en 4º da ESO, curso no que os alumnos teñen que elixir entre varios itinerarios formativos  dependendo dos estudos posteriores que pensen seguir.

 

Volver a Información Básica

 

5.- Atención á diversidade

Para atender ao diferente ritmo de aprendizaxe dos alumnos que cursan a Educación Secundaria Obrigatoria adóptanse medidas que afectan á organización dos grupos e, nalgúns casos, tamén ás materias de estudo ou ao currículo das mesmas.  

Ademais das que leva a cabo cada profesor dentro da aula, funcionan este ano as seguintes:

 • Optativa de reforzo en 1º e 2º da ESO. Os alumnos con dificultades especiais en Matemáticas e Lingua Castelá teñen reforzo destas materias dúas horas semanais e non cursan o Francés Segundo Idioma.
 • Apoios educativos en horario lectivo na ESO. Os alumnos con necesidades educativas especiais reciben atención específica individualizada fora da aula por un profesor de Pedagoxía  Terapéutica.
 • Clases de reforzo fora de horario lectivo. Martes e mércores polas tardes, os alumnos que teñen esas materias pendentes do curso anterior e aqueloutros que necesitan un apoio, reciben clases a cargo dun profesor do departamento.
 • A ampla variedade de optativas trata de conectar cos diversos intereses ou necesidades do alumnado.
 • Adaptacións Curriculares individualizadas. Tratase de medidas que afectan ao currículo da materia e que se explican ás familias en cada caso particular.

 

Volver a Información Básica

 

6.- Criterios de promoción e titulación

PROMOCION 

Os criterios de promoción para os 3 primeiros cursos da ESO poden atoparse no apartado Proxecto Educativo desta páxina Web.

 

TITULACIÓN

Os criterios de titulación e a estrutura desa proba poden consultarse tamén no apartado Proxecto Educativo desta páxina Web

 

Volver a Información Básica

7.-Seccións Bilingües que se impartirán no curso 2022-23


2º ESO: Matemáticas(1 grupo)


4º ESO: Valores Éticos

Volver a Información Básica
.

1º DA ESO (LOMLOE)

As materias que se cursan en primeiro da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:

MATERIAS
1º CURSO
Lingua Galega e Literatura
3
Lingua Castelá e Literatura
3
Lingua Estranxeira
3
Matemáticas
4
Xeografía e Historia
3
Bioloxía e Xeoloxía
3
Educación Física
2
Relixión / Matemáticas do día a día
1
Segunda Lingua Estranxeira (Francés)
2
Educación Plástica e Visual
2
Titoría
1
Tecnoloxía e Dixitalización

3

Afondamento en Língua Inglesa (POI) 1
Afondamento en Língua Galega 1
TOTAL
32

 

 • Os alumnos e os seus pais deben elixir se desexan seguir  ensinanzas de relixión ou de Matemáticas do día a día. 
 • Aínda que en 1º da ESO non hai ningunha materia optativa a Xunta de Avaliación pode decidir que os alumnos con graves problemas curriculares non cursen o segundo idioma (francés). Nese caso o alumno terá dúas horas semanais de apoio, unha de matemáticas e outra de Lingua Castelá, a cargo de profesores dos devanditos Departamentos.

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

2º DA ESO

As materias que se cursan en segundo curso da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:


MATERIAS
 
2º CURSO
 
Lingua Galega e Literatura
3
Lingua Castelá e Literatura
3
Lingua Estranxeira
3
Matemáticas
5
Xeografía e Historia
3
Física e Química
3
Educación Física
2
Relixión/Valores Éticos
1
Segunda Lingua Extranxeira
2
Música
3
Tecoloxía
3
Titoría
1

  Libre configuración do centro: Oratoria

1

TOTAL
32

 

 • Os alumnos deben decidir entre cursar Relixión ou Valores Éticos, non hai ningunha outra materia optativa en 2º da ESO.

 • Como medidas de atención á diversidade funcionan neste curso as seguintes:

  a) A  Xunta de Avaliación pode decidir que os alumnos con graves problemas curriculares non cursen o francés segundo idioma. Nese caso o alumno terá dúas horas semanais de apoio, unha de matemáticas e outra de Lingua Castelá, a cargo de profesores dos devanditos Departamentos.

  b) Unha sección bilingüe na materia de matemáticas

 • O Claustro de profesores decidiu escoller como materia de libre configuración a Oratoria co fin de mellorar a expresión oral e escrita do alunmnado que é vital para todas as materias e para a súa vida no futuro

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 


3º DA ESO

As materias que se cursan en terceiro da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:

 

Materias
3º ESO
Bioloxía e xeoloxía
2
Xeografía e historia
3
Educación física
2
Educación plástica e visual
2
Física e Química
2
Lingua Galega e literatura
3
Lingua Castelá e literatura
3
Lingua estranxeira: primeira (Inglés)
3
Matemáticas
4
Música
2
Ed. en Valores Cívicos e Éticos
1
Optativa
3
Relixión / Educación para a sustentabilidade
1
Titoría
1
TOTAL
32

 • Os alumnos e os seus pais deben elixir se desexan seguir ensinanzas de relixión ou de Educación para a sustentabilidade. Tamén escoller unha optativa entre Cultura Clásica, Oratoria, Educación Dixital e Francés.

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

 

4º DA ESO

 

Organización do 4º curso da ESO

·    

 • En 4º os alumnos poderán optar por unha das dúas seguintes opcións: a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato  b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación Profesional
 • O alumnado pode matricularse dunha ou outra opción independentemente da opción cursada en 3º da ESO
 • As materias que se cursan en 4º da ESO divídense en troncais , específicas e de libre configuración autonómica.
 • As materias troncais poden ser de tipo xeral, obrigatorias para todos os alumnos, ou troncais de opción, debendo o alumnado cursar todas as materias troncais xerais e   dúas materias troncais de opción.
 • Entre as materias específicas o alumnado debe cursar de forma obrigatoria a Educación Física e Relixión ou Valores Éticos. Ademais cursarán dúas materias específicas de opción de entre as que oferta o centro.
 • No bloque de materias de libre configuración o alumnado debe cursar de forma obrigatoria a materia de Lingua Galega e Literaura

1.       Orientacións para elixir os itinerarios e optativas de 4º da ESO

 

 1. A elección do itinerario de Ensinanzas Académicas permite acceder aos estudos de Bacharelato e, despois de eles, á Formación Profesional de Grao Superior ou ás Ensinanzas Universitarias. O itinerario de Ensinanzas Aplicadas permite o acceso á Formación Profesional de grao Medio, a partir de ela podería estudarse a de grado Superior e, unha vez finalizada, Estudos Universitarias

  2. As optativas que se escollen en 4º de ensinanzas académicas condicionan a modalidade de bacharelato e, polo tanto, os posibles estudos superiores do alumnado.

  3.    Antes de elixir é necesario que reflexionedes sobre ás áreas que máis vos interesan, aínda que de momento non teñades claro o grao universitario ou ciclo formativo de grao superior que queredes cursar. Tanto uns coma outros están asociados ás modalidades de bacharelato e, polo tanto, se non se cursa a modalidade adecuada será case imposible entrar no grado universitario ou ciclo formativo desexado.

  4.       O BACH. DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA É NECESARIO PARA ACCEDER A CARREIRAS COMO MEDICINA, INXENIERÍAS, INFORMÁTICA, QUÍMICA, BIOLOXÍA, VETERINARIA, ARQUITECTURA, FÍSICA, MATEMÁTICAS, ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, ETC. E PARA OS  CICLOS SUPERIORESQUE TEÑAN QUE VER COA SAÚDE, COA INDUSTRIA QUÍMICA OU FARMACEÚTICA, IMAXE E SONIDO, ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUEIRAS, , INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ETC.

  O BACH. DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS É NECESARIO PARA ACCEDER A CARREIRAS COMO DEREITO, HISTORIA, FILOLOXÍAS, PERIODISMO, ETC. E PARA CICLOS SUPERIORES RELACIONADOS COA ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN, COMERCIO E MARQUETING, HOSTELERÍA E TURISMO.

  ALGÚNS GRADOS UNIVERSITARIOS PODEN FACERSE A PARTIR DAS DÚAS MODALIDADES DE BACHARELATO. TAL É O CASO DE MAXISTERIO, INEF, ECONÓMICAS OU EMPRESARIAIS, ETC.

   

 ITINERARIOS PARA 4º ESO

 

4º ESO MODALIDADE ENSINANZAS ACADÉMICAS

(encamiñado a Bacharelato)

Materias troncais obrigatorias: Xeografía e Historia, Lingua Castelá, Lingua Galega, 1ª Lingua Estranxeira

 

Materia troncal de opción obrigatoria: Matemáticas Académicas

 

 

Materias troncais de opción obrigatorias: escolle 1 bloque

Bloque A

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Bloque B

Latín

Economía

 

Materias específicas obrigatorias: Educación Física e outra a escoller

Relixión

Valores Éticos

 

Materias específicas optativas: escolle unha materia de cada bloque do itinerario elixido

Itinerario 1

Bloque A

Latín

Cultura Científica

Bloque B

Cultura Clásica

Técnicas da Información e da Comunicación

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

Itinerario 2

Bloque A

Técnicas da Información e da Comunicación

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

Educación Plástica Visual e Audiovisual

Música

Bloque B

Cultura Clásica

Técnicas da Información e da Comunicación

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

 

Sección Bilingüe: Valores Éticos

 

  


  

4º ESO MODALIDADE ENSINANZAS PROFESIONAIS

(encamiñado a Formación Profesional)

Materias troncais obrigatorias: Xeografía e Historia, Lingua Castelá, Lingua Galega, 1ª Lingua Estranxeira

 

 

Materias troncais de opción obrigatorias: Matemáticas Aplicadas

 

 

Materias troncais de opción obrigatorias: escolle 1 bloque

Bloque A

Tecnoloxía

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

Bloque B

Tecnoloxía

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional

 

Materias específicas obrigatorias: Educación Física e outra a escoller

Relixión

Valores Éticos

 

Materias específicas optativas: escolle unha materia de cada bloque do itinerario elixido

Itinerario 1

Bloque A

Técnicas da Información e da Comunicación

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

 

Bloque B

Cultura Clásica

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

Itinerario 2

Educación Plástica Visual e Audiovisual

Música

Cultura Clásica

Técnicas da Información e da Comunicación

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

 

Se necesitades comprobar as materias as que están asociadas os distinos graos universitarios, pinchade no icono de estudos universitarios que tedes a continuación. Se precisades información sobre a Formación Profesional, no de Ciclos Formativos.

 

Ciclos Formativos (F.P.) Estudos Universitarios

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

 

BACHARELATO

INFORMACIÓN BÁSICA

 

Finalidades do Bacharelato
Horarios Titorías
Organización do currículo do Bacharelato
Criterios de promoción e titulación

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

1.- Finalidades do Bacharelato

O bacharelato é unha etapa educativa de carácter propedéutico e terminal que forma parte da Educación Secundaria postobrigatoria e que ten como finalidades:

- Conseguir que o alumnado acade a  madureza intelectual e humana, e os coñecementos e habilidades que lle permita desempeñar as súas funcións sociais  e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.

- Proporcionarlle os coñecementos necesarios para o acceso á formación profesional de grao superior e aos estudios universitarios.

 

Volver a Información Básica

.

2.- Horarios

O horario semanal de clase é de trinta e dous horas lectivas, de 8.45 a 14.30 pólas mañás e de 16.30 a 18.10 a tarde dos martes.

Na xornada de mañá o alumnado ten dous recreos de 20 min. cada un, que comezan ás 10.30 e as 12.30 respectivamente. Os alumnos de 1º e 2º de Bacharelato poden abandoar o centro neses períodos. 

No caso de que faltase algún profesor o alumnado debe permanecer na clase traballando. So no caso de que a falta se produza na última hora de clase, o profesor de garda ten a potestade de permitir que os alumnos de bacharelato que o desexen podan marchar para a súa casa.

 

Volver a Información Básica
.

3.- Titorías

Cada grupo ten un profesor titor encargado do seguimento persoal do alumno e de informar aos pais sobre a evolución académica do seu fillo. O titor é ademais o coordinador do proceso de ensinanza dos profesores do grupo.

Os titores teñen tamén ao seu cargo fomentar a participación do alumnado naquelas actividades encamiñadas a favorecer a súa madurez persol e en aquelas que contribúan á Educación en Valores.

No seu horario persoal os titores dedican unha hora semanal á atención ás familias, outra á atención directa dos alumnos do seu grupo e unha terceira para as reunións de coordinación. 

No instituto existe un Departamento de Orientación encargado de prestar atención personalizada a aqueles alumnos que precisan mellorar o seu proceso de aprendizaxe, así como de orientar aos alumnos sobre optativas, estudos superiores, saídas profesionais, etc.

No Plano de Acción Titorial, que está á vosa disposición no apartado do proxecto educativo desta páxina web, podedes atopar o regulamento completo da acción titorial no noso centro, así como a secuenciación das actividades que os titores desenrolan en cada un dos cursos.

 

Volver a Información Básica
.

 

4.- Organización do currículo do Bacharelato

O Bacharelato comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades  que á súa vez  dividense en distintos itinerarios. Esta estrutura permite que os alumnos reciban unha preparación especializada acorde cos seus intereses de formación.

A modalidade o itinerario elixido condicionan definitivamente os graos universitarios aos que poden acceder e tamén alguns ciclos formativos de grao superior.

E pois moi importante que a elección se faga de xeito razoado e coñecendo ben as saidas ás que conduce cada unh dos itinerarios.

O centro orienta pormenorizadamente aos seus alumnos e organiza así mesmo charlas para as familias antes da elección.

As modalidades que establece a lexislación son as seguintes:

 1. Modalidade de Artes
 2. Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía
 3. Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

No noso instituto impártense as dúas últimas cada unha delas con dous ou tres itinerarios distintos para elixir.

 

Volver a Información Básica

 

.

5.- Criterios de promoción e titulación

PROMOCIÓN de 1º a 2º de bacharelato 

O alumnado que no mes de xuño teña superadas todas as materias promocionara a 2º de bacharelato. Noutro caso tense que examinar das materias suspensas na convocatoria extraordinaria.

O alumnado que trala convocatoria extraordinaria suspenda unha ou duas materias promocionará con elas pendentes

O alumnado que suspenda tres ou máis materias deberá repetir o curso na súa totalidade.As materias de contidos progresivos precisan superar a de primeiro curso para poder ser avaliadas no segundo. Son materias con contidos progresivos todas aquelas que levan no seu nome o número I

 

 TITULACIÓN

 CURSO 2022-2023

 

Os alumnos de 2º que unha vez rematada a convocatoria extraordinaria non titulen (teñan avaliación negativa nalgunha/s materia/s)  poderán matricularse nela/s sen cursar de novo as materias superadas.

A nota do expediente é a media aritmética de todas as materias cursadas no bacharelato. A nota do expediente supón un 60% da nota final das Probas de Acceso á Universidade (ABAU).

 

A permanencia máxima en bacharelato é de catro cursos académicos.Volver a Información Básica
.

 

MODALIDADES E ITINERARIOS

 • O bacharelato organízase en modalidades que condicionan a carreira universitaria e/ou o ciclo formativo que os alumnos poden escoller.

 •  Hai tres modalidades de bacharelato: Ciencias, Humanidades e ciencias sociais e Artes. Dentro da modalidade de Humanidades e ciencias sociais, poderase optar polo itinerario de Humanidades ou polo de Ciencias  sociais

 • As modalidades que hai neste centro son: Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.

 • As materias que se estudan en bacharelato organízanse en tres tipos: troncais, específicas e de libre configuración.

 • Á súa vez, as materias troncais poden ser xerais,  obrigatorias para todos os alumnos, ou troncais de opción, estas xunto á modalidade elixida son as que condicionan o grao universitario ou ciclo que o alumnado poderá elixir posteriormente.

 •  En cada curso deben elixirse 3 materias troncais e entre 2 ou 3 específicas de entre as ofertadas polo centro.

 • As materias de 2º que levan un II na súa denominación son continuación das de primeiro e por tanto esixen cursar estas para poder superalas. O mesmo ocorre con Física ou Química de 2º que esixe física e química de 1º e con Bioloxía ou Xeoloxía de 2º que esixen ter cursado bioloxía e xeoloxía de 1º.

 •  Os graos universitarios están asociados ás modalidades de Bacharelato e, polo tanto, se non se cursa a modalidade adecuada será moi difícil entrar no grao desexado. Algúns ciclos superiores de F.P. teñen unha modalidade de bacharelato coa que se ten preferencia de acceso, polo tanto é dificil entrar se non se opta por esa modalidade; algúns esixen tamén ter cursadas determinadas materias.

 

 

As modalidades e itinerarios  condicionan as materias que se poderán escoller en 2º

Antes de facer a elección débese estudar con coidado os itinerarios de 2º e as materias que poden ser máis adecuadas ao grao universitario ou título superior de F.P. que o alumno desexe facer.

 

 ITINERARIOS 1º BACH.

 1º BACHARELATO CIENCIAS

Materias obrigatorias: Filosofía, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura,

1ªLingua Estranxeira, Educación Física

 

Materias  de modalidade obrigatoria: Matemáticas I

 

 

  Materias de Modalidade (Escoller un bloque)

Bloque 1

Física e Química

 

Bioloxía, Xeoloxía e

Ciencias Medioambientais

 

 

 

Bloque 2

Física e Química

 

Debuxo Técnico

 

Bloque 3

Física e Química

 

Tecnoloxía e Enseñaría

 Materias Optativas (Escoller unha)
Anatomía Aplicada
Antropoloxía
Cultura Científica
Debuxo Técnico I
Economía
Francés I
Tecnolocías da información e da comunicación I
 

 


 

1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Materias obrigatorias: Filosofía, Lingua Castelá e Literatura I, Lingua Galega e Literatura I, Lingua Estranxeira I, Educación Física

 

Materia troncal de opción obrigatoria: Historia do Mundo Contemporáneo

 

Materias troncais de opción: escoller 1 bloque

HUMANIDADES: Bloque A

Latín I

Literatura Universal

CIENCIAS SOCIAIS: Bloque B

Matemáticas Aplicadas I

Economía

CIENCIAS SOCIAIS: Bloque C

Matemáticas Aplicadas I

Literatura Universal

 

Materias específicas e de libre configuración (6h): escolle unha materia de cada bloque do itinerario elixido

 

Itinerario 1

Bloque A

TIC I (2h)

Cultura Científica (2h)

 

Bloque B

TIC I (2h)

Cultura Científica (2h)

Francés I (2h)

Bloque C

Relixión (1h) + Fund. Com. (1h)

Antropoloxía (2h)

 

Itinerario 2

Bloque A

Latín I (4h)

Debuxo técnico I (4h)

Bloque B

TIC I (2h)

Cultura Científica (2h)

Francés (2h)

 

 

 

 

 ITINERARIOS 2º BACH

 2º BACHARELATO CIENCIAS

Materias obrigatorias: Hª de España, Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II, Lingua Estranxeira II

 

Materia troncal de opción obrigatoria: Matemáticas II

 

 

Materias troncais de opción: escoller 1 bloque

Bloque A

Bioloxía

Química

Bloque B

Debuxo técnico II

Física

Bloque C

Física

Química

Bloque D

Debuxo técnico II

Química

 

Materias específicas e de libre configuración (8h): escoller unha de cada bloque

Itinerario 1

Bloque A

Bioloxía (4h)

Economía da Empresa (4h)

Historia da Filosofía   (4h)

Bloque B

TIC II (3h)

Ciencias da Terra (3h)

Bloque C

Relixión (1h)

Reforzo Matemáticas I (1h)

Itinerario 2

Bloque A

Tecnoloxía Industrial II (3h)

Psicología (3h)

Francés II (3h)

Bloque B

TIC II (3h)

Ciencias da Terra (3h)

 

Bloque C

Métodos estadísticos (2h)

 

 

 


2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Materias obrigatorias: Hª de España, Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II, Lingua Estranxeira II

:

Materias troncais de opción obrigatorias: escolle 1 bloque

HUMANIDADES: Bloque A

Latín II

Historia da Filosofía

CIENCIAS SOCIAIS: Bloque B

Matemáticas Aplicadas II

Historia da Filosofía

 

Materias troncais de opción: escolle 1 bloque

Bloque A

 

Economía da Empresa

Bloque B

 

Xeografía

 

Bloque C

 

Arte

 

Materias específicas e de libre configuración (8h): escolle unha materia de cada bloque do itinerario elixido

Itinerario 1

Bloque A

Latín II (4h)

Debuxo técnico II (4h)

Bloque B

TIC II (3h)

Fund. Adm.(3h)

Bloque C

Relixión (1h)

Ref. L. C. (1h)

Itinerario 2

Bloque A

Psicología (3h)

Francés II (3h)

Bloque B

TIC II (3h)

Fund. Adm.(3h)

Bloque C

Métodos estadísticos (2h)

Ética e Fª Dereito (2h)

 

 

 

 

 

 

Ciclos Formativos (F.P.) Estudos Universitarios

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

PROBA DE SELECTIVIDADE (ABAU)

 

A proba versará sobre os contidos das materias de 2º de bacharelato e estará estruturada en dúas fases: Fase obrigatoria e Fase voluntaria

FASE OBRIGATORIA

 • Constará de cinco exercicios:
 • Cada un dos exercicios puntuarase de 0 a 10 puntos e a nota final da Fase Xeral será a media aritmética da puntuación obtida nos cinco exercicios.
 • Considérase que un estudante superou as ABAU se obtén unha media de 5 puntos ao ponderar nun 60% o expediente de bacharelato e nun 40% a nota obtida na Fase Obrigatoria, sempre e cando se obteña nesta un mínimo de 4 puntos.

FASE VOLUNTARIA

 • Esta fase ten por obxecto a avaliación de coñecementos das áreas relacionadas cos estudos que se pretenden facer. É de carácter voluntario e permite mellorar a cualificación obtida na Fase Xeral.
 • Cada estudante poderase examinar de calquera das materias propias de modalidade de 2º de bacharelato, agás da escollida para a Fase Xeral, debendo indicar a súa solicitude de inscripción no momento da matrícula.
 • Cada unha das materias das que se examine puntuarase entre 0 e 10 puntos, considerandose superada cando se obteña unha puntuación superior ao igual a 5.

NOTA DE INGRESO NA UNIVERSIDADE

PARA A ADMISIÓN NAS UNIVERSIDADES CUN NÚMERO LIMITADO DE PRAZAS UTILIZARASE A SEGUINTE NOTA MEDIA:

 • NOTA=0’6.EXPED ACADÉMICO+0’4.FASE OBRIGATORIA+ a.M1+b.M2
  • Sendo M1 e M2 as dúas mellores notas das materias superadas na fase específica.
  • A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da fase específica no caso de que as mesmas estean adscritas ao título de grao ao que o alumno opte ( podedes ver a adscripción das materias de bacharelato aos distintos graos no apartado Estudos Universitarios desta mesma páxina)
  • No caso anterior, os coeficientes a e b poderán ser iguais a 0’1 ou 0’2 segundo a idoneidade da materia co título de grao. Se queredes ver a ponderación para o curso académico actual podedes facelo no seguinte enlace: ciug.cesga.es/marcoloe.html
  • Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación da fase xeral ou de calquera das materias da fase específica. Tomarase en consideración a nota obtida na nova convocatoria sempre que esta sexa superior á obtida con anterioridade.
 • A superación da fase xeral terá validez indefinida
 • A cualificación obtida nas materias da fase específica terá validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación das mesmas.

Se desexas máis información sobre a proba de selectividade podes ir á páxina da Comisión Interuniversitaria de Galicia  (Ir

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

As ensinanzas de formación profesional capacitan para o desempeño cualificado das diversas profesiones, a especificación dos seus contidos establécese de acordo coas necesidades do mundo laboral.

Teñen como finalidade proporcionar a formación necesaria para:

 • Adquirir a competencia profesional característica de cada título.  

 • Comprender a organización e as características do sector correspondente.   

 • Coñecer a lexislación laboral básica e os dereitos e obrigas que se derivan do traballo.

 • Dispor dos coñecementos e das habilidades que se precisan para traballar en condicións de seguridade.

 • Coñecer os mecanismos de inserción laboral.

 • Afondar na autonomía, identidade e madureza persoal e profesional, de xeito que se poidan realizar futuras aprendizaxes e adaptacións ó cambio de cualificacións.

  NIVEIS

  A formación profesional divídese en básica, media e superior. Existen 26 familias profesionais cada unha das cales se divide en diferentes ciclos formativos. Na actualidade existen máis de 122 ciclos formativos distintos

  BASICA

  Acceso:  Para poder acceder a estes estudos o alumnado deberá  cumprir todos os requisitos seguintes:

  1. Contar cun Consello Orientador do equipo docente que valore esta opción como a máis adecuada.

  2. Ter  quince anos, ou cumprilos durante o ano natural en que se inicia a FPB e non superar os dezasete anos de idade no momento do acceso, ou durante o ano natural

  3. Realizar o primeiro ciclo de ESO (cursos primeiro, segundo e terceiro) ou, excepcionalmente, cursar o segundo curso da ESO.

  4. Ter o permiso dos seus pais ou titores legais

  Titulación

  Ao finalizar a formación pode obterse o Título Profesional Básico que dá acceso directo aos ciclos formativos de grao medio e ten, a efectos laborais, a mesma consideración que o título de graduado en ESO para o acceso a empregos públicos ou privados.


  FP GRAO MEDIO

  Acceso: Para poder acceder a estes estudos o alumnado deberá  cumprir algún dos seguintes requisitos:

  ·         Ter o título de graduado en ESO (GESO) unha vez superada a proba de avaliación final pola opción de ensinos aplicados.

  ·         Cun Título Profesional Básico

  ·         Mediante un curso de acceso ou unha proba de acceso que só poderá realizarse a partir dos  17 anos ou se estes se cumpren nese ano natural de celebración da proba ou curso.

  Titulación:

    Ao finalizar a formación obtense o Título de Técnico  que dá acceso directo aos ciclos formativos de grao superior.

   Para obter o título de Bacharelato habería que  superar a avaliación final de bacharelato , pola modalidade que se escolla. 

  FP GRAO SUPERIOR

  Acceso: Para poder acceder a estes estudos o alumnado deberá cumprir algún dos seguintes requisitos:

  ·         Ter o título de Bacharelato ou un certificado de superar todas as materias de 1º e 2º aínda que non se superou a proba

  ·         Ter un Título de Técnico

  ·         Mediante unha proba de acceso que só poderá realizarse a partir dos  19 anos ou se estes se cumpren nese ano natural de celebración da proba ou curso.

  Titulación:

   Ao finalizar a formación obtense o Título de Técnico superior, certificado homologable no mercado Europeo de traballo e   que permitirá,  previa superación dun proceso de admisión, o acceso aos estudos universitarios de grao. Ese proceso de admisión non se atopa aínda regulado.

  Organización

  Os estudos de formación profesional  básica, media e superior teñen unha duración de dous cursos académicos  que se corresponden aproximadamente cunhas 2000 horas totais, aínda que poden variar en función dos ciclos.

  A formación é teórico-Práctica e ten un período obrigatorio de formación en centros de traballo.  Este período varía tamén duns ciclos a outros e tamén é diferente nas diferentes etapas da Formación Profesional.  Na FPB é aproximadamente de 6 semanas, na media e superior varía entre 3 e 6 meses dependendo dos ciclos.

   

   

Se queres saber máis sobre a organización da formación profesional podes irá  páxina da Xunta de Galicia na que se aclaran as dúbidas máis frecuentes:  Ir

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

 

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

 

Todas as universidades españolas teñen que ter os seus plans de estudos adaptados á nova estrutura de ensinanzas universitarias, de acordo coas liñas xerais emanadas do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), ao que na actualidade pertences 46 países

Polo tanto ningunha universidade ofertará as actuais licenciaturas ou diplomaturas.

Este novo sistema universitario está baseado na implantación dun sistema de títulos con validez en todo o espazo europeo e ofrécelle ao estudantado unha maior mobilidade, posto que poderá completar estudos noutras universidades do ámbito europeo con maiores facilidades,

O sistema educativo establece tres ciclos de ensinanza: grao, máster e doutoramento, de xeito que un alumno ou alumna que comeza os seus estudos universitarios con 18 anos, pódese graduar aos 22, ter un mestrado aos 24 e aos 27 acadar o nivel de doutor/a.

TITULO DE GRAO 

Os plans de estudo conducentes á obtención do título de Graduado serán elaborados polas distintas universidades pero todos deberán cumprir as seguintes esixencias:

1. Os títulos de  Grao estarán adscritos a algunha das seguintes ramas de coñecemento:

a)      Artes e Humanidades
b)      Ciencias
c)      Ciencias da Saúde
d)     Ciencias Sociais e Xurídicas
e)      Enxeñería e Arquitectura

2. Os plans de estudios terán un mínimo de 240 créditos dos que como mínimo 60 serán de formación básica vinculados á rama de coñecemento no que se encadre o título. Sendo o crédito unha unidade de medida equivalente, con crácter xeral, a dez horas lectivas. (Haberá excepcións con máis créditos coma mediciña ou arquitectura)

3. As materias básicas asociadas a cada rama de coñecemento son as seguintes:

a) Artes e Humanidades (antropoloxía, arte, ética, expresión artística, filosofía, xeografía, historia, idioma moderno, lingua, lingua clásica, lingüística, literatura, socioloxía).
b) Ciencias (bioloxía, física, xeoloxía, matemáticas, química).
c) Ciencias da saúde (anatomía animal, anatomía humana, bioloxía, bioquímica, estatística, física, fisioloxía, psicoloxía).
d) Ciencias sociais e xurídicas (antropoloxía, ciencia política, comunicación, dereito, economía, educación, empresa, estatística, xeografía, historia, psicoloxía, socioloxía).
e) Enxeñería e Arquitectura (empresa, expresión gráfica, física, informática, matemáticas, química).

4. As materias propias de modalidade que son impartidas en 2º de bacharelato quedan adscritas ás mencionadas ramas de coñecemento do seguinte xeito:

a) Artes e Humanidades
    Debuxo técnico II, Xeografía, Grego II. Historia da Arte. Latín II. Literatura universal.
b) Ciencias Sociais e Xurídicas
    Economía da empresa. Xeografía. Latín II. Literatura universal. Matemáticas aplicadas as Ciencias Sociais II.
 
c) Ciencias
    Bioloxía. Ciencias da Terra e Medioambientais. Física. Matemáticas II. Química.
 
d) Ciencias da Saúde
    Bioloxía. Ciencias da Terra e Medioambientais. Física. Matemáticas II.Química.
 
e) Enxeñería e Arquitectura
    Ciencias da Terra e Medioambientais. Debuxo técnico II. Física. Matemáticas II. Química.

 A nota de admisión na universidade incorporará as cualificacións obtidas nas materias da fase específica no caso de que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se opta de acordo coa adscrición sinalada no parágrafo anterior.

Os coeficientes a e b de ponderación da fase específica serán iguais a 0’1. As universidades poderán aumentar o seu valor ata 0’2 para aquelas materias que se consideren máis idóneas para seguir con éxito o Título de Grao ao que se opta. Debendo facer públicos os valores dos devanditos parámetros para as materias seleccionadas ao inicio do curso correspondente á proba.

Máster Universitario T pola Universidade U.

Consta de entre 60 e 120 créditos. Poderá acceder aquel alumnado que tiver unha titulación oficial de grao ou equivalente.

         Doutor/a pola Universidade U.

Inclúe un período de formación, equivalente a un mestrado, e un período de investigación. É o máximo nivel académico.

 

Para finalizar, nas seguintes páxinas correspondentes aos tres campus do sistema universitario galego tes a descrición pormenorizada de cada un dos t´tulos de grao ou master que ofertan.

 

Titulacións da universidade de A Coruña:  Ir

 

Titulacións da Universidade de Santiago: Ir

 

Titulacións da Universidade de Vigo: Ir

 

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa