Inicio > Oferta educativa

Oferta educativa

 

 OFERTA E ORIENTACIÓN EDUCATIVA

 

O IES Rafael Puga Ramón é un centro público que imparte Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

O feito de depender da Deputación Provincial de A Coruña permite que os alumnos poidan confeccionar o seu currículo elixindo entre unha ampla oferta de itinerarios formativos.

Así mesmo facemos un enorme esforzo por implantar variadas medidas de reforzo educativo que permitan adaptar o ensino ás necesidades de todo o alumnado.

 

SISTEMA EDUCATIVO
ESO Información básica 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Bacharelato Información básica Modalidades e itinerarios Proba de ABAU

 

 

SISTEMA EDUCATIVO

No seguinte diagrama amósase a estrutura do Sistema Educativo Español dentro da LOMLOE


EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 

INFORMACIÓN BÁSICA

Finalidades da ESO Horarios Titorías
Organización do currículo da ESO Atención á diversidade Criterios de promoción e titulación
Seccións Bilingües  para o curso 2022-23

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

1.- Finalidades da ESO

A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.

 

Volver a Información Básica

 

2.- Horarios

O horario semanal de clase é de trinta e dous horas lectivas, tanto na ESO como no Bacharelato.  De 8.45 a 14.30 pólas mañás e de 16.30 a 18.10 a tarde dos luns na ESO e os martes en Bacharelato.

O horario compleméntase nas tardes de martes, mércores e xoves con clases de reforzo dalgunhas materias destinadas aos alumnos con necesidades específicas.

Na xornada de mañá o alumnado ten dous recreos de 20 min. cada un, que comezan ás 10.30 e as 12.30 respectivamente.

Os alumnos de bacharelato que teñan autorización paterna poden abandoar o centro neses períodos. 

Os alumnos da ESO non poderán abandoar o centro durante toda a xornada escolar.

O horario semanal das distintas materias dos cursos da ESO, a oferta de optativas e itinerarios atópase na sección dedicada ao curso correspondente.

 

 

MATERIAS

CURSOS

E. Academ

E. Aplicad

L. Galega e Literat

3

3

3

3

3

L. Castelá e Literat

3

3

3

3

3

1ª L. Extranxeira

3

3

3

3

3

Matemáticas (*)En  4º hai dúas diferentes

4

5

4

4

4

Xeog e Hist

3

3

3

3

3

Biol e Xeol

3

 

2

3**

 

Fís e Quími

 

3

2

3**

 

E. Física

2

2

2

2

2

Rel/Proxecto competencial

1

1

1

1

1

Titoría

1

1

1

1

1

2ª L. Extranxeira (Francés)

2

2

3*

3*

3*

EPV

2

 

2

3*

3*

Música

 

2

2

3*

3*

Tecnoloxía e Dixitalización 

3        

Tecnoloxía

 

3


 

3**

C. Clásica

 

 

3*

3*

3*

Educación Dixital     3*    
Oratoria     3*    

Latín

 

 

 

3**

 

Economía

 

 

 

3**

 

Iniciación Activ. Empresar

 

 

 

 

3**

Iniciación Activ Profesional

 

 

 

 

3**

Artes escénicas e danza

 

 

 

3*

3*

Cultura científica

 

 

 

3*

3*

Filosofía

 

 

 

3*

3*

Tecnoloxía Comun. E Informac

 

 

 

3*

3*

1 materia bloque de troncais non cursada

 

 

 

3*

3*

Libre configuración centro

 

1

 

 

 

 Afondamento de Lingua Inglesa 1      

 

 Afondamento de Língua Galega   1         
 Afondamento de Matemáticas 
  1      
 Afondamento de Língua Castelá
  1      

Totais

32

32

32

32

32

*Específicas de opción

-Elixir 1 en 3º e 2 en 4º

** Troncais de opción

-Elixir 2 en 4º

 


 

 

 

Volver a Información Básica

 

3.- Titorías

Cada grupo ten un profesor titor encargado do seguimento persoal do alumno e de informar aos pais sobre a evolución académica do seu fillo.

O titor é ademais o coordinador do proceso de ensinanza dos profesores do grupo.

No seu horario persoal os titores dedican unha hora semanal  á atención ás familias, outra á atención directa dos alumnos e unha terceira para as reunións de coordinación. Nas horas presenciais de titoría lévanse a cabo actividades que favorezan a madurez persoal do alumnado e contribúan á educación en valores.

No instituto existe un Gabinete de Orientación encargado de prestar atención personalizada a aqueles alumnos que precisan mellorar o seu proceso de aprendizaxe, así como de orientar aos alumnos sobre optativas, estudos superiores, saídas profesionais, etc.

No Plano de Acción Titorial, que está á vosa disposición no apartado do proxecto educativo desta páxina web, podedes atopar o regulamento completo da acción titorial no noso centro, así como  a secuenciación das actividades que se fan dende a titoría en cada un dos cursos.

 

Volver a Información Básica

 

4.-Organización do currículo na ESO

A educación secundaria obrigatoria é unha etapa educativa que ten carácter obrigatorio e gratuíto. Comprende catro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre os doce e os dezaseis anos de idade.

A  LOMLOE divide os catro cursos da ESO:

 

1º DA ESO (LOMLOE)
No primeiro curso as alumnas e os alumnos deben cursar as seguintes materias:

a) Bioloxía e Xeoloxía.
b) Educación Física.
c) Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
d) Lingua Castelá e Literatura.
e) Lingua Estranxeira.
f) Lingua Galega e Literatura.
g) Matemáticas.
h) Segunda Lingua Estranxeira.
i) Tecnoloxía e Dixitalización.
j) Xeografía e Historia.


Os alumnos e os seus pais deben elixir se desexan seguir  ensinanzas de relixión ou de Matemáticas do día a día.

Aínda que en 1º da ESO non hai ningunha materia optativa a Xunta de Avaliación pode decidir que os alumnos con graves problemas curriculares non cursen o segundo idioma (francés). Nese caso o alumno terá dúas horas semanais de apoio, unha de matemáticas e outra de Lingua Castelá, a cargo de profesores dos devanditos Departamentos.

 

 

2º DA ESO (LOMLOE)

No segundo curso as alumnas e os alumnos deben cursar as seguintes materias:

a) Educación Física.
b) Física e Química.
c) Lingua Castelá e Literatura.
d) Lingua Estranxeira.
e) Lingua Galega e Literatura.
f) Matemáticas.
g) Música.
h) Segunda Lingua Estranxeira.
i) Tecnoloxía e Dixitalización.
j) Xeografía e Historia.

Os alumnos deben decidir entre cursar Relixión ou Valores Éticos, non hai ningunha outra materia optativa en 2º da ESO.

Como medidas de atención á diversidade funcionan neste curso as seguintes

a) A  Xunta de Avaliación pode decidir que os alumnos con graves problemas curriculares non cursen o francés segundo idioma. Nese caso o alumno terá dúas horas semanais de apoio, unha de matemáticas e outra de Lingua Castelá, a cargo de profesores dos devanditos Departamentos.

 

b) Unha sección bilingüe na materia de matemáticas

O Claustro de profesores decidiu escoller como materia de libre configuración a Oratoria co fin de mellorar a expresión oral e escrita do alunmnado que é vital para todas as materias e para a súa vida no futuro

 

3º DA ESO (LOMLOE)

No terceiro curso as alumnas e os alumnos deben cursar as seguintes materias:

a) Bioloxía e Xeoloxía.
b) Educación en Valores Cívicos e Éticos.
c) Educación Física.
d) Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
e) Física e Química.
f) Lingua Castelá e Literatura.
g) Lingua Estranxeira.
h) Lingua Galega e Literatura.
i) Matemáticas.
j) Música.
k) Xeografía e Historia.
l) Unha materia optativa de entre as seguintes:
– Cultura Clásica.
– Educación Dixital.
– Oratoria.
– Segunda Lingua Estranxeira.

4. A materia de Lingua Galega e Literatura terá un tratamento no centro análogo á de Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta, en todo caso, o obxectivo de competencia lingüística suficiente en ambas as linguas oficiais segundo o establecido no artigo 7 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario.

 

Os alumnos e os seus pais deben elixir se desexan seguir ensinanzas de relixión ou de Educación para a sustentabilidade. Tamén escoller unha optativa entre Cultura Clásica, Oratoria, Educación Dixital e Francés.

 

4º DA ESO (LOMLOE)

No cuarto curso as alumnas e os alumnos deben cursar as seguintes materias:


a) Educación Física.
b) Lingua Castelá e Literatura.
c) Lingua Estranxeira.
d) Lingua Galega e Literatura.
e) Matemáticas A ou Matemáticas B, en función da elección da alumna ou do alumno.
f) Xeografía e Historia.
g) Tres materias de opción de entre as seguintes:
– Bioloxía e Xeoloxía.
– Dixitalización.
– Economía e Emprendemento.
– Expresión Artística.
– Física e Química.
– Formación e Orientación Persoal e Profesional.
– Latín.
– Música.
– Segunda Lingua Estranxeira.
– Tecnoloxía.

h) Unha materia optativa, en función da oferta dos centros docentes, de entre as seguintes:
– Cultura Clásica, se non foi cursada no terceiro curso.
– Filosofía.
– Oratoria, se non foi cursada no terceiro curso.
– Unha materia de opción non cursada das enumeradas na letra g).

En 4º os alumnos poderán optar por unha das dúas seguintes opcións:

a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato 

b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación Profesional

 • O alumnado pode matricularse dunha ou outra opción independentemente da opción cursada en 3º da ESO
 • As materias que se cursan en 4º da ESO divídense en troncais, específicas e de libre configuración autonómica.
 • As materias troncais poden ser de tipo xeral, obrigatorias para todos os alumnos, ou troncais de opción, debendo o alumnado cursar todas as materias troncais xerais e  dúas materias troncais de opción.
 • Entre as materias específicas o alumnado debe cursar de forma obrigatoria a Educación Física e Relixión ou Valores Éticos. Ademais cursarán dúas materias específicas de opción de entre as que oferta o centro.
 • No bloque de materias de libre configuración o alumnado debe cursar de forma obrigatoria a materia de Lingua Galega e Literaura
Volver a Información Básica

 

5.- Atención á diversidade

Para atender ao diferente ritmo de aprendizaxe dos alumnos que cursan a Educación Secundaria Obrigatoria adóptanse medidas que afectan á organización dos grupos e, nalgúns casos, tamén ás materias de estudo ou ao currículo das mesmas.  

Ademais das que leva a cabo cada profesor dentro da aula, funcionan este ano as seguintes:

 • Optativa de reforzo en 1º e 2º da ESO. Os alumnos con dificultades especiais en Matemáticas e Lingua Castelá teñen reforzo destas materias dúas horas semanais e non cursan o Francés Segundo Idioma.
 • Apoios educativos en horario lectivo na ESO. Os alumnos con necesidades educativas especiais reciben atención específica individualizada fora da aula por un profesor de Pedagoxía  Terapéutica.
 • Clases de reforzo fora de horario lectivo. Martes e mércores polas tardes, os alumnos que teñen esas materias pendentes do curso anterior e aqueloutros que necesitan un apoio, reciben clases a cargo dun profesor do departamento.
 • A ampla variedade de optativas trata de conectar cos diversos intereses ou necesidades do alumnado.
 • Adaptacións Curriculares individualizadas. Tratase de medidas que afectan ao currículo da materia e que se explican ás familias en cada caso particular.

 

Volver a Información Básica

 

6.- Criterios de promoción e titulación

PROMOCION 

Os criterios de promoción para os 3 primeiros cursos da ESO poden atoparse no apartado Proxecto Educativo desta páxina Web.

 

TITULACIÓN

Os criterios de titulación e a estrutura desa proba poden consultarse tamén no apartado Proxecto Educativo desta páxina Web

 

Volver a Información Básica

7.-Seccións Bilingües que se impartirán no curso 2023-24

1ºESO: Xeografía e Historia (1 grupo)

1ºESO: Matemáticas (1 grupo)

3º ESO: Matemáticas (1 grupo)

4º ESO: Tecnoloxía

Volver a Información Básica
.

1º DA ESO (LOMLOE)

As materias que se cursan en primeiro da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:

MATERIAS
1º CURSO
Lingua Galega e Literatura
3
Lingua Castelá e Literatura
3
Lingua Estranxra
3
Matemáticas
4
Xeografía e Historia
3
Bioloxía e Xeoloxía
3
Educación Física
2
Relixión / Matemáticas do día a día
1
Segunda Lingua Estranxeira (Francés)
2
Educación Plástica e Visual
2
Titoría
1
Tecnoloxía e Dixitalización

3

Afondamento en Língua Inglesa 1
Afondamento en Língua Galega 1
TOTAL
32

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

2º DA ESO

As materias que se cursan en segundo curso da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:


MATERIAS
 
2º CURSO
 
Lingua Galega e Literatura
3
Lingua Castelá e Literatura
3
Lingua Estranxeira
3
Matemáticas
5
Xeografía e Historia
3
Física e Química
3
Educación Física
2
Relixión/Valores Éticos
1
Segunda Lingua Extranxeira
2
Música
3
Tecoloxía
3
Titoría
1

  Libre configuración do centro: Oratoria

1

TOTAL
32

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

3º DA ESO

As materias que se cursan en terceiro da ESO e o seu horario semanal son as que figuran no seguinte cadro:

 

Materias
3º ESO
Bioloxía e xeoloxía
2
Xeografía e historia
3
Educación física
2
Educación plástica e visual
2
Física e Química
2
Lingua Galega e literatura
3
Lingua Castelá e literatura
3
Lingua estranxeira: primeira (Inglés)
3
Matemáticas
4
Música
2
Ed. en Valores Cívicos e Éticos
1
Optativa
3
Relixión / Educación para a sustentabilidade
1
Titoría
1
TOTAL
32

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 


4º DA ESO


     

1.       Orientacións para elixir os itinerarios e optativas de 4º da ESO

 

 1. A elección do itinerario de Ensinanzas Académicas permite acceder aos estudos de Bacharelato e, despois de eles, á Formación Profesional de Grao Superior ou ás Ensinanzas Universitarias. O itinerario de Ensinanzas Aplicadas permite o acceso á Formación Profesional de grao Medio, a partir de ela podería estudarse a de grado Superior e, unha vez finalizada, Estudos Universitarias

  2. As optativas que se escollen en 4º de ensinanzas académicas condicionan a modalidade de bacharelato e, polo tanto, os posibles estudos superiores do alumnado.

  3.    Antes de elixir é necesario que reflexionedes sobre ás áreas que máis vos interesan, aínda que de momento non teñades claro o grao universitario ou ciclo formativo de grao superior que queredes cursar. Tanto uns coma outros están asociados ás modalidades de bacharelato e, polo tanto, se non se cursa a modalidade adecuada será case imposible entrar no grado universitario ou ciclo formativo desexado.

  4.       O BACH. DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA É NECESARIO PARA ACCEDER A CARREIRAS COMO MEDICINA, INXENIERÍAS, INFORMÁTICA, QUÍMICA, BIOLOXÍA, VETERINARIA, ARQUITECTURA, FÍSICA, MATEMÁTICAS, ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, ETC. E PARA OS  CICLOS SUPERIORESQUE TEÑAN QUE VER COA SAÚDE, COA INDUSTRIA QUÍMICA OU FARMACEÚTICA, IMAXE E SONIDO, ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUEIRAS, , INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ETC.

  O BACH. DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS É NECESARIO PARA ACCEDER A CARREIRAS COMO DEREITO, HISTORIA, FILOLOXÍAS, PERIODISMO, ETC. E PARA CICLOS SUPERIORES RELACIONADOS COA ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN, COMERCIO E MARQUETING, HOSTELERÍA E TURISMO.

  ALGÚNS GRADOS UNIVERSITARIOS PODEN FACERSE A PARTIR DAS DÚAS MODALIDADES DE BACHARELATO. TAL É O CASO DE MAXISTERIO, INEF, ECONÓMICAS OU EMPRESARIAIS, ETC.

   

 ITINERARIOS PARA 4º ESO

 

4º ESO MODALIDADE ENSINANZAS ACADÉMICAS

(encamiñado a Bacharelato)

  


  

4º ESO MODALIDADE ENSINANZAS PROFESIONAIS

(encamiñado a Formación Profesional)

Se necesitades comprobar as materias as que están asociadas os distinos graos universitarios, pinchade no icono de estudos universitarios que tedes a continuación. Se precisades información sobre a Formación Profesional, no de Ciclos Formativos.

 

Ciclos Formativos (F.P.) Estudos Universitarios

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

 

BACHARELATO

INFORMACIÓN BÁSICA

 

Finalidades do Bacharelato
Horarios Titorías
Organización do currículo do Bacharelato
Criterios de promoción e titulación

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

1.- Finalidades do Bacharelato

O bacharelato é unha etapa educativa de carácter propedéutico e terminal que forma parte da Educación Secundaria postobrigatoria e que ten como finalidades:

- Conseguir que o alumnado acade a  madureza intelectual e humana, e os coñecementos e habilidades que lle permita desempeñar as súas funcións sociais  e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.

- Proporcionarlle os coñecementos necesarios para o acceso á formación profesional de grao superior e aos estudios universitarios.

 

Volver a Información Básica

.

2.- Horarios

O horario semanal de clase é de trinta e dous horas lectivas, de 8.45 a 14.30 pólas mañás e de 16.30 a 18.10 a tarde dos martes.

Na xornada de mañá o alumnado ten dous recreos de 20 min. cada un, que comezan ás 10.30 e as 12.30 respectivamente. Os alumnos de 1º e 2º de Bacharelato poden abandoar o centro neses períodos. 

No caso de que faltase algún profesor o alumnado debe permanecer na clase traballando. So no caso de que a falta se produza na última hora de clase, o profesor de garda ten a potestade de permitir que os alumnos de bacharelato que o desexen podan marchar para a súa casa.

 

Volver a Información Básica
.

3.- Titorías

Cada grupo ten un profesor titor encargado do seguimento persoal do alumno e de informar aos pais sobre a evolución académica do seu fillo. O titor é ademais o coordinador do proceso de ensinanza dos profesores do grupo.

Os titores teñen tamén ao seu cargo fomentar a participación do alumnado naquelas actividades encamiñadas a favorecer a súa madurez persol e en aquelas que contribúan á Educación en Valores.

No seu horario persoal os titores dedican unha hora semanal á atención ás familias, outra á atención directa dos alumnos do seu grupo e unha terceira para as reunións de coordinación. 

No instituto existe un Departamento de Orientación encargado de prestar atención personalizada a aqueles alumnos que precisan mellorar o seu proceso de aprendizaxe, así como de orientar aos alumnos sobre optativas, estudos superiores, saídas profesionais, etc.

No Plano de Acción Titorial, que está á vosa disposición no apartado do proxecto educativo desta páxina web, podedes atopar o regulamento completo da acción titorial no noso centro, así como a secuenciación das actividades que os titores desenrolan en cada un dos cursos.

 

Volver a Información Básica
.

 

4.- Organización do currículo do Bacharelato

O Bacharelato comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades  que á súa vez  dividense en distintos itinerarios. Esta estrutura permite que os alumnos reciban unha preparación especializada acorde cos seus intereses de formación.

A modalidade o itinerario elixido condicionan definitivamente os graos universitarios aos que poden acceder e tamén alguns ciclos formativos de grao superior.

E pois moi importante que a elección se faga de xeito razoado e coñecendo ben as saidas ás que conduce cada unh dos itinerarios.

O centro orienta pormenorizadamente aos seus alumnos e organiza así mesmo charlas para as familias antes da elección.

As modalidades que establece a lexislación son as seguintes:

 1. Modalidade de Artes
 2. Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía
 3. Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

No noso instituto impártense as dúas últimas cada unha delas con dous ou tres itinerarios distintos para elixir.

 

Volver a Información Básica

 

.

5.- Criterios de promoción e titulación

PROMOCIÓN de 1º a 2º de bacharelato 

O alumnado que no mes de xuño teña superadas todas as materias promocionara a 2º de bacharelato. Noutro caso tense que examinar das materias suspensas na convocatoria extraordinaria.

O alumnado que trala convocatoria extraordinaria suspenda unha ou duas materias promocionará con elas pendentes

O alumnado que suspenda tres ou máis materias deberá repetir o curso na súa totalidade.As materias de contidos progresivos precisan superar a de primeiro curso para poder ser avaliadas no segundo. Son materias con contidos progresivos todas aquelas que levan no seu nome o número I

 

 TITULACIÓN

 CURSO 2023-2024

 

Os alumnos de 2º que unha vez rematada a convocatoria extraordinaria non titulen (teñan avaliación negativa nalgunha/s materia/s)  poderán matricularse nela/s sen cursar de novo as materias superadas.

A nota do expediente é a media aritmética de todas as materias cursadas no bacharelato. A nota do expediente supón un 60% da nota final das Probas de Acceso á Universidade (ABAU).

 

A permanencia máxima en bacharelato é de catro cursos académicos.

 

Volver a Información Básica
.

 

 

MODALIDADES E ITINERARIOS

 • O bacharelato organízase en modalidades que condicionan a carreira universitaria e/ou o ciclo formativo que os alumnos poden escoller.

 •  Hai tres modalidades de bacharelato: Ciencias, Humanidades e ciencias sociais e Artes. Dentro da modalidade de Humanidades e ciencias sociais, poderase optar polo itinerario de Humanidades ou polo de Ciencias  sociais

 • As modalidades que hai neste centro son: Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.

 • As materias que se estudan en bacharelato organízanse en tres tipos: troncais, específicas e de libre configuración.

 • Á súa vez, as materias troncais poden ser xerais,  obrigatorias para todos os alumnos, ou troncais de opción, estas xunto á modalidade elixida son as que condicionan o grao universitario ou ciclo que o alumnado poderá elixir posteriormente.

 •  En cada curso deben elixirse 3 materias troncais e entre 2 ou 3 específicas de entre as ofertadas polo centro.

 • As materias de 2º que levan un II na súa denominación son continuación das de primeiro e por tanto esixen cursar estas para poder superalas. O mesmo ocorre con Física ou Química de 2º que esixe física e química de 1º e con Bioloxía ou Xeoloxía de 2º que esixen ter cursado bioloxía e xeoloxía de 1º.

 •  Os graos universitarios están asociados ás modalidades de Bacharelato e, polo tanto, se non se cursa a modalidade adecuada será moi difícil entrar no grao desexado. Algúns ciclos superiores de F.P. teñen unha modalidade de bacharelato coa que se ten preferencia de acceso, polo tanto é dificil entrar se non se opta por esa modalidade; algúns esixen tamén ter cursadas determinadas materias.

 

 

As modalidades e itinerarios  condicionan as materias que se poderán escoller en 2º

Antes de facer a elección débese estudar con coidado os itinerarios de 2º e as materias que poden ser máis adecuadas ao grao universitario ou título superior de F.P. que o alumno desexe facer.

 

 ITINERARIOS 1º BACH.

 1º BACHARELATO CIENCIAS


 

1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

 ITINERARIOS 2º BACH

 2º BACHARELATO CIENCIAS

 

 

2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

Ciclos Formativos (F.P.) Estudos Universitarios

 

Volver ao comezo de Oferta Educativa

 

PROBA DE SELECTIVIDADE (ABAU)

 

A proba versará sobre os contidos das materias de 2º de bacharelato e estará estruturada en dúas fases: Fase obrigatoria e Fase voluntaria

FASE OBRIGATORIA

 • Constará de cinco exercicios:
 • Cada un dos exercicios puntuarase de 0 a 10 puntos e a nota final da Fase Xeral será a media aritmética da puntuación obtida nos cinco exercicios.
 • Considérase que un estudante superou as ABAU se obtén unha media de 5 puntos ao ponderar nun 60% o expediente de bacharelato e nun 40% a nota obtida na Fase Obrigatoria, sempre e cando se obteña nesta un mínimo de 4 puntos.

FASE VOLUNTARIA

 • Esta fase ten por obxecto a avaliación de coñecementos das áreas relacionadas cos estudos que se pretenden facer. É de carácter voluntario e permite mellorar a cualificación obtida na Fase Xeral.
 • Cada estudante poderase examinar de calquera das materias propias de modalidade de 2º de bacharelato, agás da escollida para a Fase Xeral, debendo indicar a súa solicitude de inscripción no momento da matrícula.
 • Cada unha das materias das que se examine puntuarase entre 0 e 10 puntos, considerandose superada cando se obteña unha puntuación superior ao igual a 5.

NOTA DE INGRESO NA UNIVERSIDADE

PARA A ADMISIÓN NAS UNIVERSIDADES CUN NÚMERO LIMITADO DE PRAZAS UTILIZARASE A SEGUINTE NOTA MEDIA:

 • NOTA=0’6.EXPED ACADÉMICO+0’4.FASE OBRIGATORIA+ a.M1+b.M2
  • Sendo M1 e M2 as dúas mellores notas das materias superadas na fase específica.
  • A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da fase específica no caso de que as mesmas estean adscritas ao título de grao ao que o alumno opte ( podedes ver a adscripción das materias de bacharelato aos distintos graos no apartado Estudos Universitarios desta mesma páxina)
  • No caso anterior, os coeficientes a e b poderán ser iguais a 0’1 ou 0’2 segundo a idoneidade da materia co título de grao. Se queredes ver a ponderación para o curso académico actual podedes facelo no seguinte enlace: ciug.cesga.es/marcoloe.html
  • Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación da fase xeral ou de calquera das materias da fase específica. Tomarase en consideración a nota obtida na nova convocatoria sempre que esta sexa superior á obtida con anterioridade.
 • A superación da fase xeral terá validez indefinida
 • A cualificación obtida nas materias da fase específica terá validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación das mesmas.