Inicio > Departamento de Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía

 

 Benvidos ao Departamento de Tecnoloxía. Aínda que a maior parte da información desta materia tela dispoñible na Aula Virtual ? Moodle, imos presentar moi brevemente as materias que o noso departamento está a impartir no I.E.S. Rafael Puga Ramón.

 

Resumo dá as materias e outras informacións

1° & 2° E.S.O.

Tecnoloxía e Dixitalización I & II

3° E.S.O.

Educación Dixital

4° E.S.O.

Tecnoloxía (Dispoñible convencional e en sección bilingüe)

Dixitalización

1.º & 2.º Bacharelato

Tecnoloxía e Enxeñería I & II

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións I & II

O Aula-Taller

 

 

& 2° E.S.O.

Tecnoloxía e Dixitalización I & II

 A materia de Tecnoloxía contribúe a dar resposta ás necesidades da cidadanía dixital ante os desafíos e os retos tecnolóxicos que presenta a sociedade actual. Así, esta materia serve de base, non só para comprender a evolución social, senón tamén para poder actuar con criterios técnicos, científicos e éticos no exercicio dunha cidadanía responsable e activa, utilizando a xeración do coñecemento como motor de desenvolvemento e fomentando a participación do alumnado en igualdade cunha visión integral da disciplina e resaltando o seu aspecto social. Trátase dunha das materias máis ricas e motivadoras de todo o nivel, xa que se empregarán diversas localizacións do Taller de Tecnoloxía e medios materiais que reforzan a intervención educativa.

 A materia agrúpase en diferentes bloques, descritos no decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia:

 

3° E.S.O.

Educación Dixital

 A educación dixital desenvolve un papel fundamental na sociedade actual porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, esta materia achega ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a constante renovación que lle son propias dotan esta materia dunha gran relevancia educativa. Na resolución de problemas con ferramentas dixitais conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das tecnoloxías da información proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece ao redor dela.

 Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que as ferramentas dixitais utilícense para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Por tanto, un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.

 Os bloques nos que se agrupa a materia son:

 

E.S.O.

Tecnoloxía (Dispoñible convencional e en sección bilingüe)

 A materia de Tecnoloxía contribúe a dar resposta ás necesidades da cidadanía dixital ante os desafíos e os retos tecnolóxicos que presenta a sociedade actual. Así, esta materia serve de base, non só para comprender a evolución social, senón tamén para poder actuar con criterios técnicos, científicos e éticos no exercicio dunha cidadanía responsable e activa, utilizando a xeración do coñecemento como motor de desenvolvemento e fomentando a participación do alumnado en igualdade cunha visión integral da disciplina e resaltando o seu aspecto social. Trátase dunha das materias máis ricas e motivadoras de todo o nivel, xa que se empregarán diversas localizacións do Taller de Tecnoloxía e medios materiais que reforzan a intervención educativa.

 A materia agrúpase en diferentes bloques, descritos no decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia:

 

Dixitalización

 A materia Dixitalización dá resposta á necesidade de adaptación á forma en que a sociedade actual obtén a información e en que se relaciona e produce coñecemento no alumnado que lle permita satisfacer as necesidades, individuais ou colectivas, que se foron establecendo de forma progresiva na vida das persoas e no funcionamento da sociedade e da cultura dixital. Pero a formación da cidadanía actual vai máis aló da alfabetización dixital, xa que require unha atención específica á adquisición dos coñecementos necesarios para usar os medios tecnolóxicos de maneira ética, responsable, segura e crítica. En canto aos retos e desafíos do século XXI, a materia aborda determinados temas que teñen unha clara relación coas características propias da sociedade e da cultura dixital, tales como: o consumo responsable, o logro dunha vida saudable, o compromiso ante situacións de iniquidade e exclusión, a resolución pacífica dos conflitos en contornas virtuais, o aproveitamento crítico, ético e responsable da cultura dixital, a aceptación e o manexo da incerteza, a valoración da diversidade persoal e cultural, o compromiso cidadán no ámbito local e global e a confianza no coñecemento como motor do desenvolvemento.

 Os bloques nos que se agrupa a materia son:

 

1.º & 2.º Bacharelato

Tecnoloxía e Enxeñería I & II

 Na sociedade actual, o desenvolvemento da tecnoloxía por parte das enxeñerías converteuse nun dos eixos ao redor dos cales articúlase a evolución sociocultural. Nos últimos tempos, a tecnoloxía, entendida como o conxunto de coñecementos e técnicas que pretenden dar solución ás necesidades, foi incrementando a súa relevancia en diferentes ámbitos da sociedade, desde a xeración de bens básicos ata as comunicacións. En definitiva, preténdese mellorar o benestar e as estruturas económicas sociais e axudar a mitigar as desigualdades presentes na sociedade actual, evitando xerar novas brechas cognitivas, sociais, de xénero ou xeracionais. Trátanse así, aspectos relacionados cos desafíos que o século XXI expón para garantir a igualdade de oportunidades a nivel local e global.

 Nunha evolución cara a un mundo máis xusto e equilibrado, convén prestar atención aos mecanismos da sociedade tecnolóxica, analizando e valorando a sustenabilidade dos sistemas de produción, o uso dos diferentes materiais e fontes de enerxía, tanto no ámbito industrial como doméstico ou de servizos.

 Neste materia, facilitarase ao alumnado un coñecemento panorámico da contorna produtiva, tendo en conta a realidade e abordando todo aquelo que implica a existencia dun produto, desde a súa creación, o seu ciclo de vida e outros aspectos relacionados. Este coñecemento abre un amplo campo de posibilidades ao facilitar a comprensión do proceso de deseño e desenvolvemento desde un punto de vista industrial, así como a través da aplicación das novas filosofías maker ou DiY (?faino ti mesmo?) de prototipado a medida ou baixo demanda.

 A materia articúlase ao redor de seis bloques de saberes básicos (descritos no Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia), cuxos contidos deben interrelacionarse a través do desenvolvemento de situacións de aprendizaxe competenciais e actividades ou proxectos de carácter práctico.

 Por tanto, esta nova materia, optativa de modalidade para as A.B.A.U. de Ciencias e Tecnoloxía (coa normativa actual das mesmas ata 2 puntos na parte específica para a media), formúlase como fundamental para todas as enxeñerías (como o seu propio nome indica) así como arquitecturas, deseños e moitas outras especialidades ligadas ao mundo da fabricación e produción. En Formación Profesional Superior tamén é imprescindible para todas as ramas de perfil técnico.

 

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións I & II

 As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual, non hai máis que facer un pequeno cálculo do tempo que dedicamos todos os días no emprego destes dispositivos. Na actualidade, a dixitalización está en todas partes e é fundamental para afrontar desde as xestións administrativas máis sinxelas, evitar fraudes e estafas, comunicarse, crear contidos, ...

 Ao contrario do que nos/nos poden ditar certos prexuízos, trátase dunha materia para todas as áreas de coñecemento (ciencias, letras, humanidades, artes, enxeñería,?), na que tal e como nos/nos adiante o seu nome, aprendemos a xestionar información e coñecemento desde os seus variados bloques de coñecemento referidos a ofimática, #multimedia, programación, internet, IoT, big data, ? É unha porta aberta cara á investigación e cara a descubrimento persoal.

 Para a formación profesional, onde cada vez se tecnifica máis todas as profesións e onde os novos profesionais deben ser capaces non só de ser solventes nas súas áreas de coñecemento, senón tamén de xestionar os seus recursos e negocios de forma autónoma, fan desta materia un elemento imprescindible para poder levar unha carreira profesional plena.

 Outro factor para ter en conta, e non menos importante que os anteriores, é que a natureza fundamentalmente práctica da materia fai dela un cambio de dinámica fronte a outras áreas de coñecemento moi baseadas na memorización. Nesta materia o alumnado desde os primeiros días ponse a traballar de forma práctica cos computadores, percibindo de forma moi directa a utilidade dos ensinos e o seu valor no día a día.

        A Orde do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e regúlase a súa oferta, establece para a materia os seguintes bloques:

 

O Aula-Taller

 Dispón de dúas zonas perfectamente diferenciadas. Nunha delas sitúanse todas as máquinas-ferramentas, e os equipos informáticos, que nos/nos van a permitir a procura de información, elaboración e simulación dos distintos proxectos que se elaborarán ao longo do curso.

 Na outra parte da aula impartiranse os distintos contidos da programación docente tanto de forma individual como colectiva mediante os distintos grupos de traballo.