Inicio > Departamento de Matemáticas

Departamento de Matemáticas

 

 

"As matemáticas  son o alfabeto co que Deus escribiu o universo"

 Galileo-Galilei 

 

 

As matemáticas non serven para nada?


Benvidos ao Departamento de Matemáticas onde atoparedes diversas actividades que vos serán  de utilidade para aprender matemáticas como: Podcast de matemáticas,  link de páxinas especialistas de matemáticas, diccionario de matemáticas, vídeos de clases de matemáticas e actividades diversas que vos axudarán a repasar os temas vistos en clase. 

A matemática é unha ferramenta que nos permite entender a forma na que está deseñado o universo e, co devandito coñecemento, resolver problemas, xa sexa na vida cotiá, nun ámbito académico ou científico .

O noso propósito fundamental  é desenvolver a capacidade para pensar, razoar, comunicar, aplicar e valorar as relacións entre as ideas e os fenómenos reais. Así como, fomentar  nocións e conceptos que vos sexan útiles para comprender a súa contorna e acceder a outras áreas do coñecemento e a actividade humana.


 

Benvidos, ao Departamento de Matemáticas

 

 

 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS

  

Complementa o programa de matemáticas  II e  matemáticas  CCSSII. Permite aos alumnos que cursan matemáticas II examinarse de matemáticas  CCSSII  nas  ABAU. Axuda a obter a máxima cualificación de matemáticas nas  ABAU.

Estúdase probabilidade, variables aleatorias discretas e continuas,  inferencia estatística e programación lineal.

 

PROYECTO STEM

A metodoloxía de proxectos  STEM permite ao alumno aplicar as matemáticas de forma tanxible en distintas áreas da enxeñería.  

 

 

MATEMÁTICAS DO DÍA A DÍA
Nesta matr

 

 

 

O que se pretende é que o alumno lle perda o medo as matemáticas, onde de xeito “insconsciente”   faga uso delas. Así mesmo, queremos que se dea conta da importacia e relevancia que teñen en todos os aspectos da vida.

 

Simplemente: “as matemáticas poden ser divertidas”.